Υποστήριξη επενδύσεων με χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (επιδοτούμενα προγράμματα)

Η PRIORITY ΑΕ είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες της, αναλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρηματικών σας ιδεών με την ανεύρεση και επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα Δράσεις ΕΣΠΑ, προγράμματα LEADER, Αναπτυξιακός Νόμος, ενισχύουν την βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συντελούν στην αντιμετώπιση αδυναμιών στην αγορά ενώ ταυτόχρονα μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες (π.χ. επένδυση σε καινοτόμες ιδέες και λύσεις).
Διαθέτοντας εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων, είναι σε θέση να κατανοήσει τις ανάγκες σας, να σχεδιάσει τεκμηριωμένα μαζί σας το επενδυτικό σχέδιο και να σας οδηγήσει στην επιτυχή υλοποίηση του με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου.
Η PRIORITY ΑΕ, έχει διαχειριστεί με επιτυχία προτάσεις στους τομείς της μεταποίησης και συγκεκριμένα στη Δράση του Ποιοτικού Εκσυγχρονισμού.
Η PRIORITY στον τομέα της υποστήριξης και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων με χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, παρέχει το παρακάτω σύνολο υπηρεσιών:
• Αξιολόγηση των αναγκών και δυνατοτήτων της επιχείρησής και ανεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου που δύναται να την υποστηρίξει
• Σύνταξη τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου και υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση από την Αντίστοιχη Δράση
• Υποστήριξη και παρακολούθησης της πρότασης έως και την έκδοση της οριστικής απόφασης ένταξης στη Δράση
• Προγραμματισμό υλοποίησης αιτημάτων επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών
• Υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων προκαταβολών, πιστοποίησης δαπανών, αιτημάτων τροποποιήσεων (π.χ. τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)
• Παρακολούθηση των αλλαγών που δύναται να επηρεάσουν την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου από το χρηματοδοτικό εργαλείο (όπως για παράδειγμα τροποποιήσεις της Δράσεις)
• Φυσική παρουσία και υποστήριξη κατά τον επιτόπια επαλήθευση δαπανών
• Συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρησης στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της

Ενημερωθείτε για τα ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΔΩ (hyperlink)

Ή

Ενημερωθείτε για τα ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία αποστέλλοντας e-mail …………………………….