loader

Vendor and Supply Chain Resilience

Αξιολόγηση εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτίμηση κινδύνων και διασφάλιση ανθεκτικότητας

Ακόμα και επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων τους συχνά εξαρτώνται από ένα δίκτυο χιλιάδων προμηθευτών και υποπρομηθευτών. Το εύρος των συναλλαγών και των αλληλεπιδράσεων δυσχεραίνει την παρακολούθηση των διαδικασιών εφοδιασμού και τη δυνατότητα διαχείρισης των σχετικών κινδύνων. Όπως αποδεικνύει περίτρανα η παγκόσμια κρίση του COVID-19, η περιορισμένη ορατότητα των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των πιθανών τους επιπτώσεων μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα έσοδα, διογκωμένα κόστη, διακοπή ή ανάσχεση της παραγωγικής λειτουργίας, κατεστραμμένη αξιοπιστία προς τους πελάτες, επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, απειλώντας τελικά ακόμα και την επιβίωση των επιχειρήσεων.
H PRIORITY ανταποκρινόμενη ταχέως στην καίρια ανάγκη των επιχειρήσεων να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις διαταραχές παγκόσμιας κλίμακας της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας του COVID-19, σχεδίασε και ανέπτυξε μία ολιστική λύση για την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων εφοδιασμού της μετά-COVID εποχής και για την ανοικοδόμηση επιχειρηματικής ανθεκτικότητας έναντι μελλοντικών ασύμμετρων απειλών.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποτύπωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αξιολόγηση της ανθεκτικότητάς της έναντι γεγονότων διακοπής/ ασυνέπειας, την εκτίμηση των κινδύνων για την εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία και την κατάρτιση Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλες οι ανωτέρω διεργασίες αυτοματοποιούνται και ψηφιοποιούνται μέσω εργαλείου λογισμικού που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων βάσει αξιόπιστων δεδομένων.
1. Αποτύπωση και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας έναντι γεγονότων διακοπής/ ασυνέπειας
Η πρωτοφανής κρίση της παγκόσμιας οικονομίας αναδεικνύει τη σημασία των ανθεκτικών προμηθευτών και οδηγεί σε αμφισβήτηση της de-facto αξιοπιστίας. Σαν πρώτο βήμα η PRIORITY βοηθά τις επιχειρήσεις να:
• αποκτήσουν ορατότητα για την έκταση και το βάθος της εφοδιαστικής τους αλυσίδας μέσω αναλυτικής αποτύπωσης (supply network mapping)
• εκτιμήσουν αντικειμενικά την κρισιμότητα των προμηθευτών βάσει της επίπτωσής τους στην επίτευξη των στόχων παραγωγικής λειτουργίας
• αξιολογήσουν ολιστικά τους κρίσιμους προμηθευτές (supply chain audit & assurance) ως προς τις πλέον κρίσιμες παραμέτρους αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας, όπως οικονομική ευημερία, ποιότητα, επιχειρησιακή συνέχεια, ασφάλεια πληροφοριών/ εγκαταστάσεων και νομική/ κανονιστική συμμόρφωση
• λάβουν όσο δυνατόν πιο έγκαιρα και σωστά στρατηγικές αποφάσεις με βάση έγκυρα δεδομένα.

2. Εκτίμηση των κινδύνων στα κρίσιμα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain & vendor risk assessment)
Η κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με κάθε κρίσιμο προμηθευτή επιτρέπει την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων για τη μείωση της έκθεσης στους κινδύνους αυτούς και τις επιπτώσεις τους. Η PRIORITY εφαρμόζει μία συστηματική μεθοδολογία που βοηθά τις επιχειρήσεις να:
• εντοπίσουν τις αδυναμίες και τις απειλές που υφίστανται στα κρίσιμα σημεία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας
• εκτιμήσουν το προφίλ κινδύνου των κρίσιμων προμηθευτών τους με αποδοτικό, συνεπή και αντικειμενικό τρόπο
• βαθμολογήσουν τους κρίσιμους προμηθευτές ως προς την ανθεκτικότητά τους και την ωριμότητα αντιμετώπισης κρίσεων
• εντοπίσουν και να προτεραιοποιήσουν τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για την αντιμετώπιση των μη αποδεκτών κινδύνων.

3. Κατάρτιση Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Resilience Strategy)
Παρά τις πολυάριθμες αναταραχές που προκλήθηκαν στις παγκοσμιοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες την τελευταία δεκαετία λόγω καταστροφών (π.χ. έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία, σεισμός και τσουνάμι στην Ιαπωνία, πλημμύρες στην Ταϊλάνδη), η πλειοψηφία των επιχειρήσεων βρέθηκαν εντελώς απροετοίμαστες για τη διαχείριση της κρίσης του COVID-19. Η PRIORITY βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Στρατηγική Ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, η οποία περιλαμβάνει:
• κατάρτιση εξειδικευμένων σχεδίων BCP με σκοπό την αυξημένη ετοιμότητα σε έκτακτες και απρόβλεπτες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία τους επιτρέπει να αντιδρούν ψύχραιμα και να ανακάμπτουν γρήγορα και αποτελεσματικά
• επιλογή των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση των κινδύνων διακοπής, όπως είναι η αναθεώρηση των συμβάσεων με τους υφιστάμενους προμηθευτές, η εύρεση εναλλακτικών προμηθευτών, η χρήση ή εγκατάλειψη “just-in-time” μεθόδων, η διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού (supply chain diversification) και η κάθετη ολοκλήρωση κρίσιμων δραστηριοτήτων (vertical integration)
• υιοθέτηση ενός πλαισίου αρχικής επιλογής αλλά και περιοδικής αξιολόγησης των προμηθευτών τους βάσει μετρήσιμων δεικτών αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας (KPIs/ KRIs) και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων
• σχεδιασμό μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης της απόδοσης και του προφίλ κινδύνου των κρίσιμων προμηθευτών τους, με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση γεγονότων διακοπής ή αλλαγών στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η PRIORITY υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με χρήση εργαλείου λογισμικού. Η ενσωμάτωση ψηφιακής νοημοσύνης στις λειτουργίες εφοδιασμού παρέχει συνεχή ενημέρωση της Διοίκησης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση αξιόπιστα, έγκυρα και πλήρη δεδομένα, αυξημένο έλεγχο στο outsourcing trend που συνεχώς ενισχύεται και ωριμότητα στη διαχείριση του ολοένα και πιο πολύπλοκα διασυνδεδεμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η πανδημία του COVID-19 δεν αποτελεί απλώς μία βραχυχρόνια κρίση. Διαμορφώνει μία νέα κανονικότητα και έχει απρόβλεπτες συνέπειες στη συμπεριφορά των καταναλωτών, τα μοντέλα ζήτησης, τα κανάλια παροχής υπηρεσιών, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, τον τρόπο εργασίας και τη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Η διασφάλιση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας στις αλυσίδες αξίας των επιχειρήσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη περισσότερο από ποτέ για την επιβίωσή τους και την αποτελεσματική διαχείριση των μελλοντικών προκλήσεων.