Το λογισμικό Qontract σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της απόδοσης κρίσιμων προμηθευτών/ εξωτερικών συνεργατών (π.χ. καθαριότητα και φύλαξη χώρων, συντήρηση εξοπλισμού, διαχείριση κτηρίων, πληροφορική, εστίαση, call centers). Με τη χρήση του επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της απόδοσης αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνει μια εταιρεία από τους προμηθευτές της ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο φόρτος της διαχείρισής τους και ελαχιστοποιούνται διαφωνίες ως προς την κάλυψη των συμβατικών στόχων.
Η λειτουργία του λογισμικού βασίζεται σε μια καινοτόμο μεθοδολογία για τη μέτρηση και τον έλεγχο της απόδοσης των προμηθευτών υπηρεσιών/ outsourcing, μέσω της οποίας η επιτευχθείσα απόδοση ποσοτικοποιείται και μπορεί να συγκριθεί εύκολα με τα συμβατικά προβλεπόμενα επίπεδα εξυπηρέτησης αυτών. Με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση αποκτά ένα εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης της πραγματικής ποιότητας, μέσω του οποίου μπορεί να προβεί σε ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, εξορθολογισμού του κόστους ή ακόμα και επιβολή ρητρών.
Τα κύρια οφέλη από τη χρήση του λογισμικού συνοψίζονται ως εξής:
– Ποσοτικοποίηση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας σε σαφή και κατανοητή γλώσσα
– Απόκτηση κοινής γλώσσας με τους προμηθευτές για την αξιολόγηση της απόδοσής τους μέσω τακτικών αναφορών και συνεχούς παρακολούθησης
– Άμεση συσχέτισης της επίδοσης με συμβατικούς όρου, όπως η επιβολή ρητρών ή ο τερματισμός
– Υποστήριξη δυναμικής διαχείρισης του συμβατικού κόστους σε σχέση με το επιτυγχανόμενο επίπεδο ποιότητας
– Διαπραγματευτικό εργαλείο για τη Μονάδα Προμηθειών/ Διαχείρισης Συμβάσεων
– Αποθήκευση και εύκολη αναζήτηση ιστορικών στοιχείων για μελλοντική αξιολόγηση
– Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της συνεχούς αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προμηθευτών

Οι λειτουργίες αναλυτικά:
– Καταχώριση συμβάσεων και προμηθευτών
– Παρακολούθηση ποιότητας ανά σύμβαση με χρήση συνδυασμού:
• Επιθεωρήσεων, βάσει λίστας σταθμισμένων σημείων ελέγχου
• Περιστατικών/ μη συμμορφώσεων, που προκαλούν παραβίαση των συμβατικών προβλέψεων ή των εταιρικών πολιτικών
• Εντολών εργασίας, οι οποίες αξιολογούνται ως προς την ποιότητα της υλοποίησης
• Διαθεσιμότητας υπηρεσιών, σύμφωνα με σχετική συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreement – SLA).
– Υπολογισμός μοναδικής βαθμολογίας για την απόδοση του προμηθευτή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια
– Επισύναψη αρχείων και γεωγραφικών πληροφοριών GPS, ως τεκμήρια στην περίπτωση μη συμμορφώσεων ή περιστατικών
– Παροχή καθοδήγησης για τη διενέργεια ελέγχων
– Χρήση φορητών συσκευών κατά τη διενέργεια των ελέγχων και των επιθεωρήσεων μέσω mobile client, ακόμα σε θέσεις που δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου (ασύγχρονη καταχώριση)
– Παραγωγή πληθώρας αναφορών που επιτρέπουν στους υπευθύνους διαχείρισης συμβάσεων να εξάγουν πλήρη στοιχεία για την απόδοση των προμηθευτών