Πιστοποίηση BC Certified Planner (BCCP)

Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να ανακτά κρίσιμες λειτουργίες μετά από κάποιο γεγονός απώλειας κρίσιμων πόρων. Το σεμινάριο BC Certified Planner προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση των καθιερωμένων βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις έννοιες και τους ορισμούς του Business Continuity Management (BCM) κατανοώντας παράλληλα τη λογική και τους μηχανισμούς που το καθιστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. Οι κύριες μεθοδολογίες που διέπουν το BCM παρουσιάζονται με λεπτομέρεια μέσα από πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα.

Πιστοποίηση BC Certified Planner (BCCP)

workshop language icon

Παραδοτέο υλικό:
Διαφάνειες σεμιναρίου, Λεξιλόγιο όρων, Βιβλίο ασκήσεων, λοιπό βοηθητικό υλικό.

workshop language icon

Γλώσσα υλικού:
Αγγλική

workshop language icon

Γλώσσα εξετάσεων:
Ελληνική

workshop language icon

Διάρκεια:
8 ώρες + 1,5 ώρες (εξέταση)

workshop language icon

Τρόπος Υλοποίησης:
Δια ζώσης

Στόχος σεμιναρίου:

Η κατανόηση των αρχών διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301 και προετοιμασία για την πιστοποίηση Business Continuity Certified Planner (BCCP).

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα:

Η ανάπτυξη της ικανότητας για συνεισφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ενός οργανισμού.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Business Continuity Managers, Risk Managers, σε ανώτερα στελέχη που λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την επιχείρηση, σε στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης και σε εσωτερικούς επιθεωρητές.

Πιστοποίηση:

Business Continuity Management Institute (BCMI).

Περιεχόμενα:

• Βασικές έννοιες Επιχειρησιακής Συνέχειας
• Το ISO 22301 και η μεθοδολογία σχεδιασμού
• Ανάλυση και επισκόπηση κινδύνων συνέχειας
• Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων
• Στρατηγική επιχειρησιακής συνέχειας
• Σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας
• Δοκιμές & ασκήσεις
• Συνεχής βελτίωση
• Πρακτικά υποδείγματα