Επιθεωρώντας τον GDPR

Η μεγαλύτερη πρόκληση σε κάθε Κανονιστική Συμμόρφωση, είναι η υιοθέτηση και η εφαρμογή της. Για να επιτευχθούν τα προηγούμενα απαιτείται τακτικός έλεγχος και επιθεωρήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν αφενός την ορθή εφαρμογή, και αφετέρου την ανάδειξη κενών, ελλείψεων και σημείων προς διόρθωση. Το σεμινάριο Επιθεωρώντας τον GDPR παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τις τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR.

Επιθεωρώντας τον GDPR

workshop language icon

Παραδοτέο υλικό:
Παρουσίαση εκπαίδευσης, βοηθητικό υλικό που διατίθεται κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

workshop language icon

Διάρκεια:
16 ώρες

workshop language icon

Τρόπος Υλοποίησης:
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως

Στόχος σεμιναρίου:

Η απόκτηση γνώσεων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα:

Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν επιθεωρήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση της Εταιρείας τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR και τις βέλτιστες πρακτικές επιθεωρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται:

DPOs, επιθεωρητές, στελέχη εσωτερικού ελέγχου

Περιεχόμενα:

• Βασικές αρχές και απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR
• Βασικές αρχές διενέργειας επιθεωρήσεων
• Πρακτικές εφαρμογές μέσω Case Studies