Ασφάλεια.

OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 28000, ISO 39001, ΕΟΦ

Γνωρίζουμε τους εργασιακούς και λειτουργικούς κινδύνους και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής τους ανά κλάδο, από τη βαριά βιομηχανία, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη ναυτιλία μέχρι την παροχή υπηρεσιών. Παρακολουθούμε και αποκωδικοποιούμε τη νομοθεσία, εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους των δραστηριοτήτων σας, σας καθοδηγούμε στην υιοθέτηση μέτρων και ευαισθητοποιούμε το προσωπικό σας για να αυξάνετε συνεχώς την εμπιστοσύνη στην επιχείρησή σας.

OHSAS 18001/ ISO 45001

Το διεθνές πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001/ OHSAS 18001, ενώ το αντίστοιχο ελληνικό είναι το ΕΛΟΤ 1801. Οι σύμβουλοι μηχανικοί μας με μεγάλη πείρα από σύνθετα βιομηχανικά έργα έως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των κινδύνων στις δραστηριότητες σας, την αναθεώρηση της ΓΕΕΚ, την θωράκισή σας με μέτρα προστασίας των εργαζομένων σας, τη συμμόρφωσή σας με τη νομοθεσία και την πιστοποίησή σας με όποιο πρότυπο επιθυμείτε.

ISO 28000

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για την ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα που περιλαμβάνει την πρόληψη, το σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας και την ανάκαμψη με σκοπό την προστασία των προϊόντων σας από έκτακτα γεγονότα και κρίσεις. Συνδυάζουμε το ISO 28000 με το ISO 22301 και το ενοποιούμε με το ISO 9001, ώστε να έχετε ένα πλήρες, απλό και πιστοποιήσιμο σύστημα.

ISO 28007

Εξειδικευμένο πρότυπο που εφαρμόζεται παράλληλα με το ISO 28000 και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να παρέχουν ένοπλες υπηρεσίες ασφαλείας σε πλοία και λιμένες. Με μοναδική εμπειρία για τα ελληνικά δεδομένα σας οδηγούμε άμεσα στην ανάλυση επικινδυνότητας, την ανάπτυξη των διαδικασιών και την απόκτηση του διεθνούς πιστοποιητικού.

ΕΟΦ

Η πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, (Approved Economic Operator) απαιτεί οικονομική φερεγγυότητα και διαδικασίες που εξασφαλίζουν ασφάλεια στα logistics και ασφάλεια πληροφοριών. Η πιστοποίηση αυτή δίνεται από κρατικές αρχές, αποδεικνύει την αξιοπιστία της επιχείρησης έναντι των τελωνειακών αρχών και παρέχει σημαντικές διευκολύνσεις στις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας επιτυγχάνουν πρακτικά και άμεσα την απρόσκοπτη πιστοποίησή σας, καθώς γνωρίζουν τις απαιτήσεις των κρατικών αρχών, τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην ασφάλεια πληροφοριών και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής τους.

ISO 39001

Πιστοποιήσιμο πρότυπο για την διαχείριση της οδικής ασφάλειας που οδηγεί στην αύξηση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αφορά σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλους οχημάτων κάθε κατηγορίας. Οι έμπειροι σύμβουλοι της PRIORITY σας εκπαιδεύουν στις καλές πρακτικές και αναπτύσσουν τις εταιρικές διαδικασίες για την πρόληψη των ατυχημάτων και την πιστοποίησή σας.

ISO 31000

Το διεθνές πρότυπο για το risk assessment. Οι εμπειρογνώμονες της PRIORITY εφαρμόζουν για εσάς τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία της εταιρείας σας και σας καθοδηγούν στη λήψη αξιόπιστων, στοχευμένων και αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης.

Back to top