Ρύθμιση Οφειλών

μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/017) δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελματίες να ρυθμίσουν συνολικά και ταυτόχρονα τις οφειλές τους σε Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ) και Ιδιώτες Πιστωτές (π.χ. Τράπεζες), ώστε να εξασφαλίσουν  τη βιώσιμη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η PRIORITY, με εξειδικευμένη ομάδα οικονομολόγων, νομικών και μηχανικών, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης τόσο κατά το σχεδιασμό, υποβολή της πρότασης, όσο και κατά την παρακολούθηση της έγκρισής της σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Διάγνωση

Η PRIORITY αναλαμβάνει αρχικά να αξιολογήσει την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης ή του ελευθέρου επαγγελματία και να κατανοήσει τις ανάγκες και προσδοκίες του. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω συνεντεύξεων και με τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται εισαγωγική εκπαίδευση του οφειλέτη, δηλαδή του δυνητικού δικαιούχου της ρύθμισης, έτσι ώστε να κατανοήσει απόλυτα τη διαδικασία υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, καθώς και τα σημεία ελέγχου που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Ανάπτυξη δυνητικών σεναρίων αποπληρωμής

Τα στελέχη μας, με την εμπειρία τους σε ολοκληρωμένα έργα ρύθμισης οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού:

  • αναλύουν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
  • επεξεργάζονται τις πληροφορίες που συνέλλεξαν μέσω της συνέντευξης
  • εκτιμούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος της αγοράς, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση
  • αναπτύσσουν σενάρια αποπληρωμής, ιεραρχημένα σύμφωνα με την πιθανότητα υλοποίησής τους.
Μετά από την παρουσίαση των σεναρίων στον δυνητικό δικαιούχο ρύθμισης, επιλέγεται το ισχυρότερο σενάριο αποπληρωμής, το οποίο εντάσσεται στο business plan.

Σύνταξη Business Plan

Οι σύμβουλοί μας συντάσσουν business plan το οποίο συμπεριλαμβάνει  την επιχειρηματική δραστηριότητα του δυνητικού δικαιούχου ρύθμισης, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, τις δυνατότητες/ αδυναμίες/ ευκαιρίες/ απειλές 
(swot analysis) της επιχείρησης και τέλος την τεκμηριωμένη πρόταση για ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και σε Ιδιώτες Πιστωτές.

Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας (εφόσον απαιτείται)

Η PRIORITY, αναλαμβάνει τη μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης. Η μελέτη βιωσιμότητας είναι υποχρεωτική για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προαιρετική για τις μικρές.

Υποβολή της κυρίας αίτησης  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα

Τα στελέχη της PRIORITY αναλαμβάνουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τόσο του οφειλέτη, όσο και των συνοφειλετών του.

Παρακολούθηση και υποστήριξη πρότασης

Οι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν:

  • αναλύουν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
  • την επικοινωνία με το συντονιστή
  • την οργάνωση της διαδικασίας
  • την υλοποίηση εξειδικευμένης εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη
  • την εκτίμηση των αντιπροτάσεων που μπορεί να υποβάλλουν οι πιστωτές.

Αξιολόγηση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

Η ομάδα συμβούλων της PRIORITY πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο της σύμβασης αναδιάρθρωσης και ενημερώνει τον δικαιούχο ρύθμισης σε περίπτωση ύπαρξης αναφορών που δυσχεραίνουν την θέση του.

Υποστήριξη εφαρμογής της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

Η PRIORITY υποστηρίζει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης τον δικαιούχο ρύθμισης με στόχο την υλοποίηση του business plan και την έγκαιρη πρόληψη θεμάτων που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους στην αποπληρωμή.

Φόρμα Ελέγχου Δυνατότητας Υπαγωγής

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να εξετασθεί το δικαίωμα υπαγωγής σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*).Συλλέγουμε τα ανωτέρω δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να συζητήσουμε την ενδεχόμενη δική σας υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Περισσότερες οδηγίες για το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα θα βρείτε στην ενότητα «Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (https://www.priority.com.gr/dataprivacy/). Τα δεδομένα σας υπόκεινται επεξεργασία στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας και διατηρούνται σε περίπτωση μόνο συνεργασίας μας, διαφορετικά διαγράφονται. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά σε προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας (Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, 14123, Λυκόβρυση), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) και εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Back to top