Πιστοποίηση προϊόντος.

CE Mark, ecolabel, ειδικά τεχνικά πρότυπα

Οι μηχανικοί της PRIORITY έχουν σημαντική τεχνική εμπειρία από το 1999 στην πιστοποίηση προϊόντων πολλών κατηγοριών. Αναλαμβάνουν για εσάς την παρακολούθηση και αποκωδικοποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων για τις προϊοντικές προδιαγραφές, την ανάλυσή τους, ρεαλιστικές προτάσεις βελτίωσης των προϊόντων σας, το σχεδιασμό των πλάνων ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου, τη δημιουργία τεχνικών φακέλων, την ενσωμάτωσή τους στις εταιρικές διαδικασίες, τη σήμανση και την πιστοποίηση των προϊόντων σας.

CE

Ένα πλήθος Κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισμών καθορίζουν απαιτήσεις ασφάλειας για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως δομικά υλικά, μηχανήματα, ανελκυστήρες, εξοπλισμός υπό πίεση, παιχνίδια κλπ. και καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE που δηλώνει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Οι σύμβουλοι μηχανικοί της PRIORITY, με μεγάλη εμπειρία στην πιστοποίηση CE, προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, αναπτύσσουν τα κατάλληλα έγγραφα και τον πλήρη τεχνικό φάκελο και σας υποστηρίζουν στη συμμόρφωση και τη νομιμότητα του προϊόντος σας.

Ecolabel

Είναι το Κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 66/2010), το οποίο πιστοποιεί την ικανοποίηση συγκεκριμένων οικολογικών κριτηρίων και αποδεικνύει την φιλική συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον. Αναλαμβάνουμε τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τα προϊόντα σας, την ανάπτυξη και υποβολή του τεχνικού φακέλου στην αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΚΑ, έως την απονομή του οικολογικού σήματος στο προϊόν σας.

Back to top