διαπίστευση φορέων κατά ISO 17065 με την PRIORITY

Η PRIORITY, πρωτοπόρος στη διαπίστευση φορέων από το ΕΣΥΔ, από το 2002 έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 60 έργα, γιατί εγγυάται:

 • απλότητα: οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές, πρακτικές και ταιριάζουν στο μέγεθος και στον κλάδο σας
 • ταχύτητα: χάρη στην τεχνογνωσία μας, ολοκληρώνουμε τα έργα μας πολύ γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας στις αξιολογήσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είναι 100%
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν κάτω από το μέσον όρο της αγοράς.

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

διαπίστευση φορέων κατά ISO 17065 με την PRIORITY

Η PRIORITY, πρωτοπόρος στη διαπίστευση φορέων από το ΕΣΥΔ, από το 2002 έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 60 έργα, γιατί εγγυάται:

 • απλότητα: οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές, πρακτικές και ταιριάζουν στο μέγεθος και στον κλάδο σας
 • ταχύτητα: χάρη στην τεχνογνωσία μας, ολοκληρώνουμε τα έργα μας πολύ γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας στις αξιολογήσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είναι 100%
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν κάτω από το μέσον όρο της αγοράς.

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας


τι είναι το ISO 17065

Το ISO 17065 αποτελεί το ειδικό πρότυπο για την διαπίστευση φορέων που πιστοποιούν προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών ότι τα αποτελέσματα ενός ελέγχου – επιθεώρησης έχουν προκύψει μέσα από μια τεχνικά επαρκή και αμερόληπτη διαδικασία.  

Το ISO 17065 περιλαμβάνει ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για την οργάνωση, την τεχνική επάρκεια του προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες ελέγχου - πιστοποίησης, την διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Επιπλέον το ISO 17065 απαιτεί από τους φορείς να εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας που ικανοποιεί ένα σύνολο διοικητικών απαιτήσεων που καλύπτουν τις βασικές αρχές του ISO 9001.

Η διαπίστευση επιτυγχάνεται σε 2 φάσεις:

Φάση 1. Ο φορέας αναπτύσσει ένα Σύστημα Ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065 και περιλαμβάνει την αποτύπωση της οργανωτικής δομής καθώς και τη σύνταξη και εφαρμογή σειράς εγχειρίδιών, διαδικασιών, κανονισμών και εντύπων.

Φάση 2: Στη συνέχεια ένας ανεξάρτητος κρατικός οργανισμός, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, μετά από σχετική αίτηση του φορέα, αξιολογεί κατά πόσον ο φορέας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO 17065 και του απονείμει το πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο έχει τετραετή ισχύ. 

ISO 17065 για την Κατάταξη Καταλυμάτων στο σύστημα Αστέρων και Κλειδιών

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑ 216  (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015) και ΥΑ 219 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015) η έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης στο σύστημα Αστέρων και Κλειδιών που εκδίδεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος σε Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ), γίνεται βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από αρμόδιο Φορέα που μπορεί να είναι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.

Ο Φορέας αυτός θα πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία να διαπιστευθεί  κατά ISO 17065 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων σε Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα με σκοπό την πιστοποίηση και κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων (αστεροποίηση) και κλειδιών αντίστοιχα.

Η διαπίστευση στοχεύει στην εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες των ελεγκτικών φορέων χαρακτηρίζονται από αμεροληψία, εχεμύθεια, διαφάνεια, αξιοπιστία και τεχνική επάρκεια. 

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ελάχιστο μέγεθος του ελεγκτικού φορέα, καθώς και μία μονοπρόσωπη επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει διαπίστευση και να διενεργεί ελέγχους καταλυμάτων για λογαριασμό του ΞΕΕ. Για την οικονομική αυτοτέλεια των φορέων απαιτούνται είτε 2 κλεισμένες χρήσεις, μη ζημιογόνες, είτε μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 25.000€.

απαιτήσεις ISO 17065 για την Κατάταξη Καταλυμάτων

Για τη διαπίστευση απαιτούνται:

1.ορισμένες προϋποθέσεις όπως η τεχνική επάρκεια που π.χ. διαθέτει ένα γραφείο πολιτικών μηχανικών η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η κάλυψη αστικής ευθύνης, κλπ.

2.η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου γραπτού Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 17065

3.η υποβολή αίτησης στο ΕΣΥΔ, η πλήρης διαθεσιμότητα για έλεγχο από αυτό και η πληρωμή της αμοιβής του.

Το Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 17065 για τους φορείς που θα ελέγχουν καταλύματα, ώστε να τα κατατάσσουν σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Οργανωτική δομή που να αποτυπώνει υπευθυνότητες και απαιτούμενα προσόντα για τη λήψη και τον έλεγχο των αιτήσεων καταλυμάτων-υποψηφίων πελατών, τη συμφωνία με τους πελάτες, τη διενέργεια των ελέγχων στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, την σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων, τον έλεγχο και την έγκριση των τεχνικών εκθέσεων, το χειρισμό παραπόνων πελατών, τη διερεύνηση ενστάσεων, την συνεχή επιτήρηση των καταλυμάτων και του τρόπου προβολής της κατάταξής τους, τη διοίκηση του φορέα και τον καθορισμό της πολιτικής του.
 2. Την καθιέρωση και τη σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών σε όλους τους τομείς από την προβολή του φορέα και τη διαδικασία πωλήσεων έως την έκδοση των τεχνικών εκθέσεων και τη διαρκή επιτήρηση των καταλυμάτων. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν λίστες ελέγχου και κριτήρια για την απόδοση μορίων και την κατάταξη των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων δωματίων σε αστέρια και κλειδιά αντίστοιχα.
 3. Τη συστηματική τήρηση αρχείων που αποδεικνύει ότι τα ανωτέρω τηρούνται στην πράξη

γιατί να ξεκινήσετε άμεσα

Η διαπίστευση αποτελεί προαπαιτούμενο οποιουδήποτε φορέα ελέγχου σε όλον τον κόσμο, καθώς αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η στελέχωσή του είναι τεχνικά επαρκείς και σύμφωνες με τις αρχές της διαφάνειας και της ακεραιότητας. Για το λόγο αυτό συχνά απαιτείται από τη νομοθεσία, όπως στις περιπτώσεις των ελέγχων ανελκυστήρων ή στην κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε αστέρια και κλειδιά αντίστοιχα. Η διεθνής τάση είναι όλων των ειδών οι έλεγχοι να διενεργούνται μόνον από διαπιστευμένους φορείς και σταδιακά η νομοθεσία των κρατών παγκοσμίως προσαρμόζεται στην τάση αυτή.

Η διαπίστευση αποτελεί τη σφραγίδα αξιοπιστίας της επιχείρησής σας, καθώς αποδεικνύει την τεχνική επάρκειά σας, συνιστά επίσημη κρατική αναγνώριση, ενώ οι εκθέσεις και τα πιστοποιητικά σας ενέχουν θέση δημοσίων εγγράφων.

Με γνώση της ακρίβειας και της λεπτομέρειας που απαιτείται σε κάθε διαδικασία διαπίστευσης και με σπάνια τεχνική εμπειρία, οι σύμβουλοί μας σας οδηγούν απλά και με ασφάλεια στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ΕΣΥΔ.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.