22 Οκτωβρίου 2015: Ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015

Η ημερίδα απευθύνεται σε υπεύθυνους ποιότητας, εσωτερικούς επιθεωρητές και σε στελέχη εταιρειών που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

14:30-15.00

Προσέλευση

15.00- 16.15

Η εμπειρία από τις προηγούμενες αναθεωρήσεις

Αναδρομή από την πρώτη έκδοση του ISO 9001 το 1987 στις αναθεωρήσεις του 1994, του 2000 και του 2008: πόσο σημαντικές ήταν και πώς εφαρμόσθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Περιήγηση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.

Η δομή και τα κεφάλαια του ISO 9001:2015. Ποια κεφάλαια εισάγουν νέες απαιτήσεις. Επισκόπηση όλων των αλλαγών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές.

Το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η διαμόρφωση στρατηγικής. Η αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών. Η θέσπιση στρατηγικών στόχων και ο σχεδιασμός για την επίτευξή τους. Η διαχείριση των αλλαγών. Η διαχείριση της τεχνογνωσίας. Ο έλεγχος των υπεργολάβων. Η κατάργηση της έννοιας των προληπτικών αλλαγών.

16.15-16.30

Ερωτήσεις-συζήτηση

16.30-16.45

coffee break

16.45-17.45

Η εφαρμογή στην πράξη των κυριότερων αλλαγών.

Συμβουλές και ιδέες για την εφαρμογή των σημαντικότερων αλλαγών στην πράξη. Εναλλακτικές προσεγγίσεις. Αλλαγές στις πρακτικές της επιχείρησης, απαιτούμενα εργαλεία, νέες διαδικασίες και νέα αρχεία.

Τα επόμενα βήματα.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ISO 9001:2015. Η ενημέρωση της διοίκησης για το τι πρέπει να αλλάξει. Πώς μπορούμε να προετοιμασθούμε από τώρα. Ποια βήματα να ακολουθήσουμε. Ποια άλλα πρότυπα ISO έρχονται.

 17.45-18.00Ερωτήσεις-συζήτηση

κατεβάστε την 

 Αίτηση Συμμετοχής

Για τους πελάτες της PRIORITY, η μία συμμετοχή είναι δωρεάν

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

22 Οκτωβρίου 2015: Ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015

Η ημερίδα απευθύνεται σε υπεύθυνους ποιότητας, εσωτερικούς επιθεωρητές και σε στελέχη εταιρειών που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

14:30-15.00

Προσέλευση

15.00- 16.15

Η εμπειρία από τις προηγούμενες αναθεωρήσεις

Αναδρομή από την πρώτη έκδοση του ISO 9001 το 1987 στις αναθεωρήσεις του 1994, του 2000 και του 2008: πόσο σημαντικές ήταν και πώς εφαρμόσθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Περιήγηση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.

Η δομή και τα κεφάλαια του ISO 9001:2015. Ποια κεφάλαια εισάγουν νέες απαιτήσεις. Επισκόπηση όλων των αλλαγών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές.

Το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η διαμόρφωση στρατηγικής. Η αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών. Η θέσπιση στρατηγικών στόχων και ο σχεδιασμός για την επίτευξή τους. Η διαχείριση των αλλαγών. Η διαχείριση της τεχνογνωσίας. Ο έλεγχος των υπεργολάβων. Η κατάργηση της έννοιας των προληπτικών αλλαγών.

16.15-16.30

Ερωτήσεις-συζήτηση

16.30-16.45

coffee break

16.45-17.45

Η εφαρμογή στην πράξη των κυριότερων αλλαγών.

Συμβουλές και ιδέες για την εφαρμογή των σημαντικότερων αλλαγών στην πράξη. Εναλλακτικές προσεγγίσεις. Αλλαγές στις πρακτικές της επιχείρησης, απαιτούμενα εργαλεία, νέες διαδικασίες και νέα αρχεία.

Τα επόμενα βήματα.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ISO 9001:2015. Η ενημέρωση της διοίκησης για το τι πρέπει να αλλάξει. Πώς μπορούμε να προετοιμασθούμε από τώρα. Ποια βήματα να ακολουθήσουμε. Ποια άλλα πρότυπα ISO έρχονται.

 17.45-18.00Ερωτήσεις-συζήτηση

κατεβάστε την 

 Αίτηση Συμμετοχής

Για τους πελάτες της PRIORITY, η μία συμμετοχή είναι δωρεάν


Risk Based Approach

Το νέο ISO 9001 πλέον απαιτεί την παρακολούθηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της επιχείρησης, των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, των ευκαιριών εξέλιξης και βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αναλυθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι τρόποι που αυτό επηρεάζει την επιχείρηση.

Με λίγα λόγια το πρότυπο ISO 9001 απαιτεί και αυτό πλέον το risk assessment ως βάση ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης, όπως όλα τα management πρότυπα ISO: το 14001, το 45001, που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001, το 22000, το 27001, το 22301, το 50001, το 17025, το 15189, το 28000, κ.α.

Τα αποτελέσματα του risk assessment και οι στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο σύστημα ποιότητας, στις διαδικασίες και στις πρακτικές της επιχείρησης. Ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας του συστήματος ποιότητας, μπορεί να απαιτηθούν αρκετές σημαντικές αλλαγές.

Οι Απαιτήσεις του Νέου Προτύπου

1. Σκοπός

2. Τυποποιητικές Παραπομπές

3. Όροι και Ορισμοί

4. Το πλαίσιο του Οργανισμού

4.1. Κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου του

4.2. Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών

4.3. Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΠ (Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας)

4.4. Το Σύστημα Διαχείρισης και οι διεργασίες του

5. Ηγεσία

5.1. Ηγεσία και Δέσμευση

5.2. Πολιτική Ποιότητας

5.3. Οργανωτικοί ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες

6. Σχεδιασμός

6.1. Ενέργειες για την αντιμετώπιση κινδύνων και την αξιοποίηση ευκαιριών

6.2. Στόχοι και σχέδια επίτευξής τους

6.3. Σχεδιασμός Αλλαγών

7. Υποστηρικτικές Διεργασίες

7.1. Πόροι

7.2. Δεξιότητες και ικανότητες

7.3. Ενημέρωση  

7.4. Επικοινωνία

7.5. Τεκμηριωμένες Πληροφορίες

8. Λειτουργικές Διαδικασίες

8.1. Προγραμματισμός και έλεγχος λειτουργιών

8.2. Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

8.3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

8.4. Έλεγχος προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους

8.5. Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών

8.6. Αποδέσμευση προϊόντων και υπηρεσιών

8.7. Έλεγχος μη συμμορφούμενων προϊόντων, υπηρεσιών και αποτελεσμάτων διεργασιών

9. Αξιολόγηση Απόδοσης

9.1. Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση

9.2. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

9.3 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

10. Βελτίωση

10.1. Γενικά

10.2. Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες

10.3. Συνεχής βελτίωση

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]y.com.gr
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.