Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015: ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 14001:2015

Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»

Η ημερίδα απευθύνεται σε υπεύθυνους περιβαλλοντικής διαχείρισης, εσωτερικούς επιθεωρητές και σε στελέχη εταιρειών που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Πρόγραμμα Ημερίδας

14:30-15.00

Προσέλευση

15.00- 16.15

Η εμπειρία από τις προηγούμενες αναθεωρήσεις

Αναδρομή από την πρώτη έκδοση του ISO 14001 του 1996 στην αναθεώρηση του 2004: πόσο σημαντικές ήταν και πώς εφαρμόσθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Περιήγηση στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015

Η δομή και τα κεφάλαια του ISO 14001:2015. Ποια κεφάλαια εισάγουν νέες απαιτήσεις. Επισκόπηση όλων των αλλαγών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές

Καθορισμός περιβαλλοντικής στρατηγικής, καθιέρωση περιβαλλοντικών KPIs. Ανάλυση επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Προσδιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής προϊόντων/ υπηρεσιών. Προαγωγή χρήσης αειφόρων πηγών ενέργειας, άμβλυνση κλιματικής αλλαγής προστασία βιοποικιλότητας στην περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών διαδικασιών στις καθημερινές διαδικασίες λειτουργίας.

16.15-16.30

Ερωτήσεις-συζήτηση

16.30-16.45

coffee break

16.45-17.45

Η εφαρμογή στην πράξη των κυριότερων αλλαγών

Συμβουλές και ιδέες για την εφαρμογή των σημαντικότερων αλλαγών στην πράξη. Εναλλακτικές προσεγγίσεις. Αλλαγές στις πρακτικές της επιχείρησης, απαιτούμενα εργαλεία, νέες διαδικασίες και νέα αρχεία.

Τα επόμενα βήματα

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ISO 14001:2015. Η ενημέρωση της διοίκησης για το τι πρέπει να αλλάξει. Ποιες θα είναι οι ενέργειές μας. Ποια άλλα πρότυπα ISO έρχονται.

 17.45-18.00

Ερωτήσεις-συζήτηση

κατεβάστε την 

 Αίτηση Συμμετοχής

Για τους πελάτες της PRIORITY, η μία συμμετοχή είναι δωρεάν

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015: ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 14001:2015

Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»

Η ημερίδα απευθύνεται σε υπεύθυνους περιβαλλοντικής διαχείρισης, εσωτερικούς επιθεωρητές και σε στελέχη εταιρειών που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Πρόγραμμα Ημερίδας

14:30-15.00

Προσέλευση

15.00- 16.15

Η εμπειρία από τις προηγούμενες αναθεωρήσεις

Αναδρομή από την πρώτη έκδοση του ISO 14001 του 1996 στην αναθεώρηση του 2004: πόσο σημαντικές ήταν και πώς εφαρμόσθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Περιήγηση στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015

Η δομή και τα κεφάλαια του ISO 14001:2015. Ποια κεφάλαια εισάγουν νέες απαιτήσεις. Επισκόπηση όλων των αλλαγών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές

Καθορισμός περιβαλλοντικής στρατηγικής, καθιέρωση περιβαλλοντικών KPIs. Ανάλυση επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Προσδιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής προϊόντων/ υπηρεσιών. Προαγωγή χρήσης αειφόρων πηγών ενέργειας, άμβλυνση κλιματικής αλλαγής προστασία βιοποικιλότητας στην περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών διαδικασιών στις καθημερινές διαδικασίες λειτουργίας.

16.15-16.30

Ερωτήσεις-συζήτηση

16.30-16.45

coffee break

16.45-17.45

Η εφαρμογή στην πράξη των κυριότερων αλλαγών

Συμβουλές και ιδέες για την εφαρμογή των σημαντικότερων αλλαγών στην πράξη. Εναλλακτικές προσεγγίσεις. Αλλαγές στις πρακτικές της επιχείρησης, απαιτούμενα εργαλεία, νέες διαδικασίες και νέα αρχεία.

Τα επόμενα βήματα

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ISO 14001:2015. Η ενημέρωση της διοίκησης για το τι πρέπει να αλλάξει. Ποιες θα είναι οι ενέργειές μας. Ποια άλλα πρότυπα ISO έρχονται.

 17.45-18.00

Ερωτήσεις-συζήτηση

κατεβάστε την 

 Αίτηση Συμμετοχής

Για τους πελάτες της PRIORITY, η μία συμμετοχή είναι δωρεάν


λίγα λόγια για το νέο πρότυπο

Το νέο πρότυπο ISO 14001:2015 επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανησυχίες της κοινωνίας και αλλάζει την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τοποθετώντας το περιβάλλον στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Ακολουθεί τη νέα δομή των προτύπων ISO (Annex SL) και περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν:

 • στον καθορισμό περιβαλλοντικής στρατηγικής, στην καθιέρωση περιβαλλοντικών KPIs και στην υποχρέωση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • στην ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης και στην αξιολόγηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
 • στην ανάλυση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών βελτίωσης που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης
 • στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών
 • στην προαγωγή της χρήσης αειφόρων πηγών ενέργειας, στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην εξασφάλιση της αειφορίας ως μέρος της συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής
 • στην πλήρη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών διαδικασιών στις καθημερινές διαδικασίες λειτουργίας
 • στην ενιαία εσωτερική και εξωτερική περιβαλλοντική επικοινωνία
 • στο συστηματικό έλεγχο των αλλαγών που επηρεάζουν την περιβαλλοντική απόδοση
 • στα περιβαλλοντικά κριτήρια που πρέπει να απαιτούνται από προμηθευτές, υπεργολάβους και συνεργάτες.

η νέα δομή του προτύπου

 1. Σκοπός
 2. Τυποποιητικές Παραπομπές
 3. Όροι και Ορισμοί
 4. Το πλαίσιο του Οργανισμού

4.1. Κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου του

4.2. Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών

4.3. Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του ΣΠΔ (Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

4.4. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 1. Ηγεσία

5.1. Ηγεσία και Δέσμευση

5.2. Περιβαλλοντική Πολιτική

5.3. Οργανωτικοί ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες

 1. Σχεδιασμός

6.1. Ενέργειες για την αντιμετώπιση κινδύνων και την αξιοποίηση ευκαιριών

          6.1.1 Γενικά

          6.1.2 Περιβαλλοντικές Πλευρές

          6.1.3 Απαιτήσεις Συμμόρφωσης

          6.1.4 Σχεδιασμός Δράσεων

6.2. Περιβαλλοντικοί στόχοι και σχέδια επίτευξής τους

 1. Υποστήριξη

7.1. Πόροι

7.2. Δεξιότητες και ικανότητες

7.3. Ενημέρωση 

7.4. Επικοινωνία

7.5. Τεκμηριωμένες Πληροφορίες

 1. Λειτουργία

8.1. Προγραμματισμός και έλεγχος λειτουργιών

8.2. Προετοιμασία και ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά

 1. Αξιολόγηση Απόδοσης

9.1. Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση

9.2. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

9.3 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

 1. Βελτίωση

10.1. Γενικά

10.2. Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες

10.3. Συνεχής βελτίωση

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.