GDPR - Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός
για την προστασία Δεδομένων.
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία Δεδομένων μία νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις και πώς η PRIORITY μπορεί να σας βοηθήσει.
>> Οι σύμβουλοι που έχουν υλοποιήσει πολύπλοκα έργα GDPR.
>> Ολοκληρωμένες υπηρεσίες GDPR: διάγνωση, compliance plan και υποστήριξη στην υλοποίηση.
>> Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: συμβουλευτικές, νομικές, τεχνολογικές
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;
Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ο κανονισμός

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης.

Ποιο είναι το αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού 2016/679;

Η διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:

 1. την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους,
 2. τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες,
 3. την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων,
 4. την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και
 5. τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.

Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Η PRIORITY διοργάνωσε εκδήλωση σχετικά με τον καινούριο Κανονισμό. Λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://blog.priority.com.gr/it/gdpr-2016-679/

ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, πελατών των πελατών τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Ως εκ τούτου, o GDPR αφορά πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

 

οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
 • να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα, να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό, να τα επικαιροποιούν, να τα αποθηκεύουν για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται, να λαμβάνουν κατά περίπτωση την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων
 • να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον GDPR
 • να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα για:
  • ανάκληση της συγκατάθεσης
  • πρόσβαση στα δεδομένα
  • διόρθωση των δεδομένων
  • διαγραφή των δεδομένων
  • περιορισμό της επεξεργασίας
  • παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή
  • μεταφορά των δεδομένων σε άλλο φορέα
 • να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους
 • να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους 
 • να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση
 • να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
ποιες είναι οι δυσκολίες των επιχειρήσεων;
 • η ακριβής γνώση για το ποια δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων τους, ποιοι εμπλέκονται και με ποια εργαλεία και διαδικασίες γίνεται η επεξεργασία
 • ο καθορισμός και διαχωρισμός των επιχειρησιακών αναγκών, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες συγκαταθέσεις του υποκειμένου και να μη γίνεται πλεονάζουσα επεξεργασία
 • ο συστηματικός έλεγχος για την κάλυψη των απαιτήσεων του GDPR σε κάθε στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων
 • η αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις και επιπτώσεις στην εταιρική φήμη
 • η παρουσίαση των σημαντικότερων κινδύνων και των τρόπων αντιμετώπισής τους στη Διοίκηση με πρακτικό τρόπο, ώστε να αποφασισθεί ένα ρεαλιστικό πλάνο και προϋπολογισμός συμμόρφωσης
 • η λήψη αποτελεσματικών και οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του GDPR, χωρίς να θίγονται οι επιχειρησιακές προτεραιότητες.
διεθνή πρότυπα και οδηγίες

Πού καθορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια δεδομένων και την επιχειρησιακή συνέχεια;

Τα απαιτούμενα από τον GDPR μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων και επιχειρησιακής συνέχειας καθορίζονται από τα εξής διεθνή πρότυπα και οδηγίες:

 • ISO 27001, το βασικό διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών
 • ISO 22301, το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια
 • PCI, το διεθνές πρότυπο για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δεδομένα καρτών πληρωμών
 • ISO 27018, οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο cloud
 • ISO 27017, οδηγία για την ασφάλεια των δεδομένων στην παροχή υπηρεσιών μέσω cloud
 • ISO 27799, οδηγία για την ασφάλεια των δεδομένων υγείας
 • ISO 27011, οδηγία για την ασφάλεια των δεδομένων στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς
 • ISO 27015, οδηγία για την ασφάλεια δεδομένων στις οικονομικές υπηρεσίες.

 

εμπειρία

Η PRIORITY έχει υλοποιήσει έργα GDPR, όπως: Interamerican, Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ), Bold Ogilvy, ΕΠΑ Αττικής, Τειρεσίας, Χρηματιστήριο Αθηνών, Προεδρία της Δημοκρατίας, Intecontinental, Kleemann, Άλφα Υποστηρικτικών Εργασιών, Black Sea Trade & Development Bank, Όμιλος Δασκαλόπουλος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Global Visa Center, Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Western Union, Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, Ευρωπαϊκή Πίστη, Groupama Ασφαλιστική, Ergo Hellas, Credit Agricole, Αττικό Μετρό, AVIS, Carglass, Crowe SOL, Εφημερίδα Καθημερινή, Όμιλος Παπαθεοχάρη, Όμιλος Ναυσικά, Novibet, PRC Group, Predicta, ΣΕΓΑΣ, ΣΚΑΙ, ΙΑΣΩ, Όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ΡΕΑ Μαιευτική Κλινική κ.ά.

 

οι υπηρεσίες της PRIORITY

Η PRIORITY, που έχει ήδη υλοποιήσει μεγάλα έργα στον GDPR, σας υποστηρίζει με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον GDPR με δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) σχετικά με την προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των σημαντικότερων κινδύνων
 • Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης (Compliance Plan), υποστήριξη και καθοδήγηση στην υλοποίησή τους
 • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
 • Επιθεωρήσεις ετοιμότητας (Compliance Audit) ως προς τον GDPR
 • Προετοιμασία για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με βάση διεθνή πρότυπα.
 • Εκπαίδευση "DPO MasterClass", "GDPR Holistic Approach"
Συμμόρφωση στα μέτρα σας

Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679 πρέπει να ισορροπεί με την ευελιξία που χρειάζεται η επιχείρηση για να είναι ανταγωνιστική και να επιτύχει τους στόχους της. Η ανάπτυξη ενός Privacy Management System που υιοθετεί έξυπνες και δοκιμασμένες οργανωτικές πρακτικές και αξιοποιεί τη διαθέσιμη τεχνολογία, μπορεί να οδηγήσει, πέραν της κανονιστικής συμμόρφωσης, στη βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων σας, στην αναβάθμιση της ασφάλειάς τους και τελικά στην προσθήκη αξίας στις επιχειρησιακές πρακτικές σας, εάν εμπιστευθείτε μια έμπειρη και αφοσιωμένη ομάδα συμβούλων.

Η PRIORITY εξειδικεύεται από το 1995 ακριβώς σε αυτόν τον τομέα: την ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών που ικανοποιούν απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά και προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, ιδιαίτερα στον τομέα της διακυβέρνησης πληροφορικής, της ασφάλειας δεδομένων και της αξιολόγησης κινδύνων. Η εμπειρία μας σε έργα συμμόρφωσης με τον GDPR και ανάπτυξης Privacy Management System σε μεγάλους οργανισμούς με υψηλή επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων, αποδεικνύει ότι η επίτευξη της συμμόρφωσης είναι δυνατή με στοχευμένες αλλαγές που δεν θίγουν την απαραίτητη για τους επιχειρησιακούς στόχους ευελιξία.

 

ευρωπαϊκός κανονισμός GDPR για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης.

Ποιο είναι το αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού 2016/679;

Η διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:

 1. την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους,
 2. τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες,
 3. την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων,
 4. την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και
 5. τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.

Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Η PRIORITY διοργάνωσε εκδήλωση σχετικά με τον καινούριο Κανονισμό. Λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://blog.priority.com.gr/it/gdpr-2016-679/


ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, πελατών των πελατών τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Ως εκ τούτου, o GDPR αφορά πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

 

οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

 • να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα, να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό, να τα επικαιροποιούν, να τα αποθηκεύουν για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται, να λαμβάνουν κατά περίπτωση την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων
 • να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον GDPR
 • να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα για:
  • ανάκληση της συγκατάθεσης
  • πρόσβαση στα δεδομένα
  • διόρθωση των δεδομένων
  • διαγραφή των δεδομένων
  • περιορισμό της επεξεργασίας
  • παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή
  • μεταφορά των δεδομένων σε άλλο φορέα
 • να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους
 • να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους 
 • να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση
 • να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

ποιες είναι οι δυσκολίες των επιχειρήσεων;

 • η ακριβής γνώση για το ποια δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων τους, ποιοι εμπλέκονται και με ποια εργαλεία και διαδικασίες γίνεται η επεξεργασία
 • ο καθορισμός και διαχωρισμός των επιχειρησιακών αναγκών, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες συγκαταθέσεις του υποκειμένου και να μη γίνεται πλεονάζουσα επεξεργασία
 • ο συστηματικός έλεγχος για την κάλυψη των απαιτήσεων του GDPR σε κάθε στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων
 • η αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις και επιπτώσεις στην εταιρική φήμη
 • η παρουσίαση των σημαντικότερων κινδύνων και των τρόπων αντιμετώπισής τους στη Διοίκηση με πρακτικό τρόπο, ώστε να αποφασισθεί ένα ρεαλιστικό πλάνο και προϋπολογισμός συμμόρφωσης
 • η λήψη αποτελεσματικών και οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του GDPR, χωρίς να θίγονται οι επιχειρησιακές προτεραιότητες.

διεθνή πρότυπα και οδηγίες

Πού καθορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια δεδομένων και την επιχειρησιακή συνέχεια;

Τα απαιτούμενα από τον GDPR μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων και επιχειρησιακής συνέχειας καθορίζονται από τα εξής διεθνή πρότυπα και οδηγίες:

 • ISO 27001, το βασικό διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών
 • ISO 22301, το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια
 • PCI, το διεθνές πρότυπο για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δεδομένα καρτών πληρωμών
 • ISO 27018, οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο cloud
 • ISO 27017, οδηγία για την ασφάλεια των δεδομένων στην παροχή υπηρεσιών μέσω cloud
 • ISO 27799, οδηγία για την ασφάλεια των δεδομένων υγείας
 • ISO 27011, οδηγία για την ασφάλεια των δεδομένων στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς
 • ISO 27015, οδηγία για την ασφάλεια δεδομένων στις οικονομικές υπηρεσίες.

 

εμπειρία

Η PRIORITY έχει υλοποιήσει έργα GDPR, όπως: Interamerican, Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ), Bold Ogilvy, ΕΠΑ Αττικής, Τειρεσίας, Χρηματιστήριο Αθηνών, Προεδρία της Δημοκρατίας, Intecontinental, Kleemann, Άλφα Υποστηρικτικών Εργασιών, Black Sea Trade & Development Bank, Όμιλος Δασκαλόπουλος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Global Visa Center, Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Western Union, Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, Ευρωπαϊκή Πίστη, Groupama Ασφαλιστική, Ergo Hellas, Credit Agricole, Αττικό Μετρό, AVIS, Carglass, Crowe SOL, Εφημερίδα Καθημερινή, Όμιλος Παπαθεοχάρη, Όμιλος Ναυσικά, Novibet, PRC Group, Predicta, ΣΕΓΑΣ, ΣΚΑΙ, ΙΑΣΩ, Όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ΡΕΑ Μαιευτική Κλινική κ.ά.

 

οι υπηρεσίες της PRIORITY

Η PRIORITY, που έχει ήδη υλοποιήσει μεγάλα έργα στον GDPR, σας υποστηρίζει με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον GDPR με δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) σχετικά με την προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των σημαντικότερων κινδύνων
 • Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης (Compliance Plan), υποστήριξη και καθοδήγηση στην υλοποίησή τους
 • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
 • Επιθεωρήσεις ετοιμότητας (Compliance Audit) ως προς τον GDPR
 • Προετοιμασία για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με βάση διεθνή πρότυπα.
 • Εκπαίδευση "DPO MasterClass", "GDPR Holistic Approach"

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Back to top