εταιρική κοινωνική ευθύνη και πρότυπα

Απολογισμός βιωσιμότητας, κώδικας ηθικής και δεοντολογίας & εφαρμογή διεθνών προτύπων

Η υπευθυνότητα των επιχειρήσεων έναντι της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των επερχόμενων γενεών αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση μακροπρόθεσμης κερδοφορίας. Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις υιοθετούν καλές πρακτικές στην προϊοντική ευθύνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επιχειρησιακή ηθική και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, ενώ σέβονται και λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Ακόμα περισσότερο αποδεικνύουν τα παραπάνω με τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο.

Παγκοσμίως οι υπεύθυνες επιχειρήσεις, οι οποίες δημοσιεύουν απολογισμούς βιωσιμότητας, προχωρούν πλέον και στα επόμενα βήματα: τη σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας (code of conduct) και την υιοθέτηση και πιστοποίηση καλών πρακτικών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όπως είναι τα: ISO 37001, ISO 19600, SA 8000 και ISO 14064.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

εταιρική κοινωνική ευθύνη και πρότυπα

Απολογισμός βιωσιμότητας, κώδικας ηθικής και δεοντολογίας & εφαρμογή διεθνών προτύπων

Η υπευθυνότητα των επιχειρήσεων έναντι της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των επερχόμενων γενεών αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση μακροπρόθεσμης κερδοφορίας. Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις υιοθετούν καλές πρακτικές στην προϊοντική ευθύνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επιχειρησιακή ηθική και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, ενώ σέβονται και λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Ακόμα περισσότερο αποδεικνύουν τα παραπάνω με τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο.

Παγκοσμίως οι υπεύθυνες επιχειρήσεις, οι οποίες δημοσιεύουν απολογισμούς βιωσιμότητας, προχωρούν πλέον και στα επόμενα βήματα: τη σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας (code of conduct) και την υιοθέτηση και πιστοποίηση καλών πρακτικών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όπως είναι τα: ISO 37001, ISO 19600, SA 8000 και ISO 14064.


απολογισμός βιωσιμότητας κατά GRI

Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνες επιχειρήσεις δημοσιεύουν απολογισμούς βιωσιμότητας (ή εταιρικής υπευθυνότητας), στους οποίους παρουσιάζουν τις αρχές τους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν και τις σχετικές δράσεις που υλοποιούν. Συνήθως οι απολογισμοί αυτοί ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα GRI, ενώ συχνά επαληθεύονται από ανεξάρτητα μέρη.

Καθώς η κοινωνία και οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο ευαίσθητοι στην εταιρική υπευθυνότητα, οι απολογισμοί βιωσιμότητας βελτιώνουν την εικόνα των οργανισμών, αποδεικνύοντας την εφαρμογή βέλτιστων εταιρικών πρακτικών και διαδικασιών σε όλους τους τομείς.

Global Reporting Initiative, GRI

Το διεθνές πρότυπο GRI – G4 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την σύνταξη ολοκληρωμένων απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις, την κοινωνική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του GRI G4 στη σύνταξη απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας είναι τα ακόλουθα:

 • αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων αειφορίας, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους μία σφαιρική γνώση των επιχειρησιακών πρακτικών
 • εξασφαλίζεται συνέπεια και συνέχεια στα στοιχεία που παρατίθενται, καθιστώντας εύκολη τη σύγκριση ανά τα έτη
 • συστηματοποιείται η διαδικασία συλλογής στοιχείων
 • αναπτύσσεται σταδιακά μια κουλτούρα αειφορίας στους εργαζομένους και τη Διοίκηση που αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης για κάθε επιχείρηση
 • αποδεικνύεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι η οργάνωσή της επιχείρησης σε θέματα αειφορίας είναι βάσει διεθνών οδηγιών και καλών πρακτικών

Code of conduct

Αποτυπώνει τις βασικές αρχές λειτουργίας της εταιρείας και καθορίζει το πλαίσιο αξιών και συμπεριφορών που πρέπει να διέπει τις σχέσεις με τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες. Ο Κώδικας αποτελεί εργαλείο διοίκησης και αποτύπωσης της εταιρικής ταυτότητας καθώς περιγράφει την επιχειρησιακή ηθική και κουλτούρα της εταιρείας. Η PRIORITY αναλαμβάνει να αναπτύξει και να συντάξει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας.

SA 8000

SA 8000

Το SA 8000 είναι το πλέον αναγνωρίσιμο διεθνές πρότυπο για την ανάπτυξη διαχειριστικού συστήματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Απαιτεί καλές πρακτικές και διαδικασίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, την παιδική εργασία, την εξαναγκασμένη εργασία, την ελευθερία συμμετοχής σε συλλογικά όργανα και συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις ώρες εργασίας, τις βασικές αποδοχές, τις διακρίσεις, τον έλεγχο των προμηθευτών και των υπεργολάβων.

Τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση και την πιστοποίηση κατά SA 8000 είναι τα εξής:

 • αποδεικνύεται εμπράκτως ότι η εταιρεία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, φροντίζει για τις βέλτιστες εργασιακές συνθήκες και καταπολεμά τις διακρίσεις
 • επιβεβαιώνεται η εφαρμογή ενός διεθνούς αναγνωρίσιμου προτύπου για την εταιρική υπευθυνότητα
 • αναπτύσσεται σταδιακά μια κουλτούρα διαφάνειας στην εταιρεία, με σεβασμό προς τον άνθρωπο
 • ενισχύεται το κύρος του Οργανισμού, ως απόδειξη ότι η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικών και τεκμηριωμένων διαδικασιών.

ISO 37001 (anti-bribery management)

Το πρότυπο ISO 37001 αφορά στη διαχείριση της καταπολέμησης της δωροδοκίας. Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και προσδιορίζει μια σειρά μέτρων και δικλείδων ασφαλείας, προκειμένου οι οργανισμοί να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τη διαφθορά.

Οι σημαντικότερες απαιτήσεις του ISO 37001 περιλαμβάνουν:

 • ανάπτυξη πολιτικής κατά της δωροδοκίας
 • διενέργεια risk assessment σε διαδικασίες της επιχείρησης και σε κρίσιμους συνεργάτες
 • εκπαίδευση προσωπικού
 • ανάπτυξη διαδικασιών και σημείων ελέγχου που μειώνουν τη πιθανότητα διαφθοράς
 • καθορισμός KPIs και κατάλληλου συστήματος αναφορών
 • δέσμευση της διοίκησης για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου

Τα οφέλη από την εφαρμογή ISO 37001 είναι τα ακόλουθα:

 • αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας
 • χτίζεται μια κουλτούρα ακεραιότητας, διαφάνειας και συμμόρφωσης

αποδεικνύεται ότι o οργανισμός σε θέματα κατά της διαφθοράς λειτουργεί βάσει διεθνών προτύπων

η PRIORITY

Η PRIORITY, έχοντας αναπτύξει περισσότερα από 2.000 συστήματα διοίκησης, διαθέτει μία μοναδική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικασιών συμμόρφωσης σε μεγάλους οργανισμούς και ως εκ τούτου, είναι σε θέση να συνδυάσει για εσάς με μοναδικό τρόπο τα οφέλη από την εφαρμογή των GRI, SA 8000, ISO 37001, ISO 14064 και ISO 19600.

Αναπτύσσουμε και αυτοματοποιούμε έξυπνες, απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες λειτουργίας και οδηγούμε τους πελάτες μας στην υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών με 100% επιτυχία στις πιστοποιήσεις βάσει των διεθνών προτύπων.

Παρέχουμε ως η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • διάγνωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης έναντι των απαιτήσεων των προτύπων
 • ανάπτυξη στρατηγικής και στόχων
 • βελτιστοποίηση και τεκμηρίωση οργανωτικής δομής και διαδικασιών
 • αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω εξειδικευμένων λογισμικών
 • ανάπτυξη πλάνου δράσεων και πλήρη υποστήριξη στην εφαρμογή του για τη βελτίωση της οργάνωσης και την επίτευξη της πιστοποίησης
 • εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση κρίσιμων στελεχών και προσωπικού
 • εσωτερικές επιθεωρήσεις εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
 • πλήρης υποστήριξη κατά την πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα της επιλογής σας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.