κώδικας ηθικής και δεοντολογίας

Οι αρχές και αξίες των επιχειρήσεων έναντι των εργαζομένων, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των επερχόμενων γενεών είναι απαραίτητο πλέον να καταγράφονται και να αποτυπώνονται σε ένα καθορισμένο πλαίσιο, καθώς επηρεάζουν όλο και περισσότερο την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις υιοθετούν πρακτικές έναντι της προϊοντικής ευθύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της επιχειρησιακής ηθικής και της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, ενώ σέβονται και λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις προχωρούν στη σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, ή αλλιώς Code of conduct ή Code of ethics, αποδεικνύοντας τα παραπάνω με τρόπο σαφή και διάφανο, προκειμένου να διαφυλάξουν την επιχειρησιακή τους ηθική και κουλτούρα.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

κώδικας ηθικής και δεοντολογίας

Οι αρχές και αξίες των επιχειρήσεων έναντι των εργαζομένων, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των επερχόμενων γενεών είναι απαραίτητο πλέον να καταγράφονται και να αποτυπώνονται σε ένα καθορισμένο πλαίσιο, καθώς επηρεάζουν όλο και περισσότερο την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις υιοθετούν πρακτικές έναντι της προϊοντικής ευθύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της επιχειρησιακής ηθικής και της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, ενώ σέβονται και λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις προχωρούν στη σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, ή αλλιώς Code of conduct ή Code of ethics, αποδεικνύοντας τα παραπάνω με τρόπο σαφή και διάφανο, προκειμένου να διαφυλάξουν την επιχειρησιακή τους ηθική και κουλτούρα.


τι είναι;

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας, ή αλλιώς Code of conduct, ή Code of ethics, αποτυπώνει τις βασικές αρχές λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο αξιών και συμπεριφορών που πρέπει να διέπει τις σχέσεις με τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες. Ο Κώδικας αποτελεί εργαλείο διοίκησης και αποτύπωσης της εταιρικής ταυτότητας και αποτελείται από τα εξής:

 1. Έλεγχος διαφθοράς και δωροδοκίας
 2. Υγιής ανταγωνισμός
 3. Τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 4. Σχέση με πελάτες / προμηθευτές / συνεργάτες
 5. Προστασία περιβάλλοντος και διαχείριση ενέργειας
 6. Κοινωνία και βιώσιμη ανάπτυξη
 7. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 8. Προϊοντική ευθύνη
 9. Τήρηση εργασιακών σχέσεων

 

 

γιατί οι επιχειρήσεις να έχουν κώδικα ηθικής και δεοντολογίας;

Η εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας διασφαλίζει:

 • τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ του προσωπικού
 • την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που επωφελείται από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας
 • τη δημιουργία ενός ασφαλούς, υγειούς και φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος 
 • την αξιοκρατία και τη διαφάνεια μεταξύ του προσωπικού με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αξίες
 • το σεβασμό του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου
 • τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της ορθής διαχείρισης των πόρων
 • τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μέσω της αξιοκρατικής επιλογής και της διάφανης συνεργασίας μαζί τους
 • την ορθή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
 • τη συμμόρφωση της εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

η εφαρμογή του κώδικα

Η εταιρεία για να εφαρμόσει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς μέσω των οποίων θα γίνεται η συστηματική παρακολούθηση και η συνεχής βελτίωση του επιπέδου εφαρμογής του. Η ανάπτυξη των μηχανισμών παρακολούθησης ενδείκνυται να βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, όπως:

 • ISO 19600:2014 Compliance management systems – Guidelines
 • ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems
 • SA 8000:2014 Social accountability
 • ISO 50001:2011 Energy management systems
 • GRI- G4 Global Reporting Initiative
 • ISO 26000:2010 Social Responsibility

η PRIORITY

H PRIORITY, ως η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, αναλαμβάνει να συντάξει για εσάς τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να αναπτύξει τους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής του κώδικα.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.