Οι Πιστοποιήσεις σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ως βήμα υιοθέτησης ESG κριτηρίων και βελτίωσης της επίδοσης των εταιρειών

14-12-2021

H PRIORITY ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, καθώς και Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά EMAS, για τη στοιχηματική εταιρεία Parimatch, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και είναι από τις μεγαλύτερες στον κλάδο της.

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαδικασίες με στόχο την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και της απόδειξης της περιβαλλοντικής φροντίδας που αυτή επιδεικνύει. Παράλληλα αναπτύχθηκε η Περιβαλλοντική Δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων για την προστασία του περιβάλλοντος,  τις πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει, τους περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς και τα προγράμματα βελτίωσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) είναι ένας Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την εκούσια συμμετοχή των Οργανισμών σε ένα Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο αναπτύχθηκε το 1993 και περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015. Οι οργανισμοί που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στο EMAS πρέπει να κοινοποιούν, σε ετήσια συνήθως βάση, επαληθευμένη περιβαλλοντική δήλωση από αρμόδιο ανεξάρτητο φορέα. Το EMAS δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαβούλευση με τους εργαζομένους και την επικοινωνία και διάδραση με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του EMAS, το καθιστά έμμεσα ένα από τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας, ώστε οι εταιρείες να αποδείξουν συμμόρφωση με τα ESG κριτήρια και απαιτήσεις, που αφορούν τους τομείς:

  • της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
  • της Διαχείρισης Κοινωνικών Θεμάτων και συνεισφοράς στην αποφυγή ή επίλυση σχετικών προβλημάτων
  • της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τα ESG κριτήρια απαιτούν την ισόρροπη αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής, της κοινωνικής και της εταιρικής / οικονομικής πτυχής των επιχειρήσεων. Το τελευταίο διάστημα ο όρος ESG συζητιέται όλο και πιο συχνά, και είναι ξεκάθαρο πως ήρθε για να μείνει, καθώς είναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως στο βωμό της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους και κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για την δημιουργία δυσμενών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την κοινωνία. Τα ESG κριτήρια και η υιοθέτηση τους, είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένα και με την ικανότητα δανεισμού (“bankability”) των επιχειρήσεων για κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες επενδύσεις, ενώ ενδεικτικό είναι ότι από το καλοκαίρι του 2021 η ελληνική αγορά απέκτησε τον Δείκτη Athex ΕSG, ο οποίος παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων που υιοθετούν και προβάλλουν πρακτικές σε θέματα ESG. Από την 1η Ιανουαρίου  2022 μάλιστα, καθίσταται υποχρεωτική η γνωστοποίηση πληροφοριών ESG για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται το θεσμικό πλαίσιο για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση των υπόλοιπων εισηγμένων, αλλά και των μεγαλύτερων μη εισηγμένων.

Η ομάδα της PRIORITY με μεγάλη εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων, αειφορίας, ηθικής εταιρικής διακυβέρνησης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και καθορισμού στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, έχει ήδη αναγνωρίσει και αναλύσει τις απαιτήσεις που προέρχονται από μια σειρά θεσμών, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και προτύπων και μπορεί να σας κατευθύνει στην εύκολη και ομαλή υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων, ώστε να βελτιωθεί η επίδοση των οργανισμών, σχετικά με την εφαρμογή των ESG κριτηρίων. Έχουν αναλυθεί οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω (ενδεικτικά αναφέρονται):

  • SDG’s – Στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ
  • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί (Κανονισμός ΕΕ/2019/2088 για γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, Κανονισμός ΕΕ/2020/852 για την θέσπιση πλαισίου για την διευκόλυνση βιώσιμων επενδύσεων)
  • Εθνική Νομοθεσία (Ν. 4403 για την δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, Ν. 4706 για την εταιρική διακυβέρνηση, Ν. 4808 για την προστασία της εργασίας, Υ.Α. 4/2019 για την ενέργεια και το κλίμα)
  • Κατευθυντήριες Οδηγίες μεγάλων Τραπεζικών Οργανισμών, π.χ. EKT – Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, EBRD – Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη
  • Διεθνείς Οργανισμοί και πρότυπα (π.χ. GRI, SASB, TCFD, CDP)
  • Διεθνή πρότυπα ISO (ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση, EMAS, ISO 14064 για την διαχείριση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ISO 26000 Social Responsibility, ISO 50001 για την διαχείριση ενέργειας, IS0 37001 σύστημα κατά της Δωροδοκίας, ISO 22301 για την επιχειρησιακή συνέχεια, ISO 45001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία)

Η PRIORITY με την πολυετή εμπειρία της στους άνω τομείς της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης, καθώς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, αναλαμβάνει να σας προτείνει και να υλοποιήσει τα κατάλληλα για σας project, με στόχο την επίτευξη συμμόρφωσης με τα ESG κριτήρια.

Βρείτε εδώ μια αναλυτική παρουσίαση των ESG υπηρεσιών μας.

ESG brief presentation

Για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς, επικοινωνήστε με τη Sales Director της PRIORITY, κ. Λίλη Μυλωνά, [email protected], T. 210 2509900.