Η ενσωμάτωση RPA (Robotic Process Automation) και AI (Artificial Intelligence) σε επιχειρησιακές διαδικασίες

14-12-2020

Στο λυκόφως του 19ου αιώνα, ο επιχειρηματικός κόσμος (κυρίως) γνώρισε τεράστια ώθηση από 2 τεχνολογίες. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και το διαδίκτυο (Internet). Οι δύο αυτές τεχνολογίες σε συνδυασμό με την εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών (Personal Computers) και την ευκολία χρήσης εφαρμογών (Software Applications), έβαλαν τα θεμέλια του ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation), δηλαδή της αέναης καινοτομίας στον τομέα της Πληροφορικής.
Οι σύγχρονες όμως συνθήκες διαμορφώνουν μία διαφορετική πραγματικότητα, η οποία απαιτεί μία διαφορετική προσέγγιση. Τα θεμέλια εργαλεία τείνουν να γίνουν τροχοπέδη ενάντια στην παραγωγικότητα. Πιο συγκεκριμένα:
• Υπάρχει κατακλυσμός από e-mails, με συνέπεια σημαντική πληροφορία να χάνεται και ενέργειες που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση να καθυστερούν
• Ο όγκος συναλλαγών στο διαδίκτυο έχει υπερ-πολλαπλασιαστεί. Τεράστια πληροφορία παραμένει ανεκμετάλλευτη και ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ως το βασικότερο εργαλείο επεξεργασίας της πληροφορίας (δεδομένα)
• Οι προσωπικοί υπολογιστές έχουν ξεπεραστεί από τις υποδομές εξυπηρετητών (servers) ή υποδομές νέφωσης (cloud) ή συνδυασμό τους (hybrid cloud)
• Υπάρχει πληθώρα εφαρμογών, οι οποίες όμως δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους με συνέπεια να απαιτείται πάλι ανθρώπινη παρέμβαση. Για παράδειγμα ένα e-shop δεν επικοινωνεί με την αποθήκη, ή ένα ERP δεν επικοινωνεί με το CRM.
Σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, η εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, αποτελεί μονόδρομο. Αρχικά θα πρέπει να αναθεωρηθούν και επανασχεδιαστούν οι διαδικασίες (Business Process Redesign – Modeling) σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές. Στη συνέχεια θα πρέπει να διερευνηθεί ποιες από τις εργασίες (tasks) που απαρτίζουν μία διαδικασία μπορούν να αυτοματοποιηθούν και επίσης πως μπορεί να γίνει η σύνδεση ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές ή συστήματα. Αυτό είναι το στάδιο του RPA, το οποίο μπορεί να συνδυάζεται με χαρακτηριστικά Τεχνητής Νοημοσύνης έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις που παρεκκλίνουν από τους συνήθεις κανόνες. Ως RPA ορίζουμε την τεχνολογία με σκοπό την αυτόματη εκτέλεση μεγάλου όγκου συνηθισμένων επαναλαμβανόμενων εργασιών, βάσει συγκεκριμένων κανόνων ή την σύνδεση συστημάτων με στόχο την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της πληροφορίας. Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση με συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού. Τα RPA robots είναι εφαρμογές λογισμού οι οποίες συνεργάζονται με συστήματα και δεδομένα όπως ο άνθρωπος αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε λιγότερο χρόνο. Τα robots μπορούν να καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες 24Χ7Χ365:
– αυξάνοντας την παραγωγικότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών
– παρέχοντας επιπλέον χρόνο στους εργαζόμενους να διαχειριστούν πιο πολύπλοκες, μη συνηθισμένες εργασίες
– διαπερνώντας στεγανά σε υποδομές δεδομένων.

Το RPA μπορεί να ενταχθεί σε πλήθος διαδικασιών από πολύ απλές (υποβολή αιτήματος άδειας εργαζομένου) έως αρκετά σύνθετες (έγκριση δανείων, διαχείριση ασφαλιστικών αιτημάτων, συναλλαγές με Δημόσιο Τομέα). Αποτελεί μία τεχνολογία που καλύπτει όλους τους κλάδους της οικονομίας (Τράπεζες, Υγεία, Βιομηχανία, Λιανικό Εμπόριο, Δημόσιος Τομέας κ.λπ.)
Η PRIORITY έχοντας διαπιστώσει έγκαιρα τις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, παρέχει τη δυνατότητα της ομαλούς μετάβασης προς το RPA και AI μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών:
• Αναθεώρηση και επανασχεδιασμός υφιστάμενων διαδικασιών
• Μοντελοποίηση διαδικασιών
• Εκπαίδευση σε RPA τεχνολογία
• Χρήση RPA εργαλείων και ανάπτυξη Robots
Η συνεργασία της PRIORITY με τη Appian, αναγνωρισμένης ως Leader σε τεχνολογίες BPM και RPA, διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση έργων διαφορετικής πολυπλοκότητας. Τα οφέλη για την επιχείρηση είναι προφανή:
• Μείωση του όγκου των e-mails. Η αλληλογραφία μετατρέπεται σε tasks τα οποία είναι μετρήσιμα και ελεγχόμενα
• Πλήρης εκμετάλλευση της πληροφορίας με αυτόματη επεξεργασία, κατηγοριοποίηση και αποθήκευση
• Επεξεργασία δεδομένων από διαφορετικά συστήματα και διασύνδεση αυτόνομων εφαρμογών (orchestration)
• Ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών, οι οποίες ενισχύουν τις υφιστάμενες
• Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και μείωση χρόνου υλοποίησης εργασιών