BIA & BCP εν μέσω πανδημίας

14-12-2020

Ολιστική λύση επιχειρησιακής συνέχειας

H PRIORITY ανταποκρινόμενη άμεσα στην καίρια ανάγκη των επιχειρήσεων να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας του COVID-19, σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή μια αξιόπιστη λύση αντιμετώπισης της κρίσης, που περιλαμβάνει Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (BIA) & Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCP) εν μέσω Πανδημίας. Παράλληλα, η PRIORITY παρέχει το Ολιστικό Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας για κάθε κίνδυνο διακοπής λειτουργίας.
1. Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων & Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας ανά φάση εξέλιξης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων
H PRIORITY υλοποίησε και ολοκλήρωσε την υπηρεσία αυτή – μέσα στην πανδημία – σε πελάτες της με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, καθώς τους βοήθησε:
• να αντιμετωπίσουν τα επόμενα στάδια κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης της πανδημίας του COVID-19
• να σχεδιάσουν τη σταδιακή ανάκαμψη των λειτουργιών της εταιρείας όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα
• να λάβουν όσο δυνατόν πιο έγκαιρα και σωστά κρίσιμες αποφάσεις με βάση τα τρέχοντα δεδομένα.
Η υπηρεσία αποτελείται από 2 μέρη:
1. Την ανάλυση των επιχειρησιακών επιπτώσεων από τη σταδιακή κλιμάκωση και αποκλιμάκωση της πανδημίας (Pandemic Business Impact Analysis), προκειμένου:
a. να αξιολογηθεί το επίπεδο αντοχής των διεργασιών της εταιρείας σε κλιμακούμενα επίπεδα απουσιών ή αδυναμίας εργασίας του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές για απομακρυσμένη εργασία και τη φύση των εργασιών κάθε τμήματος της επιχείρησης
b. να εντοπίσει τα μοναδικά σημεία αστοχίας ανά διεργασία (single points of failure)
c. να συσχετίσει προκαθορισμένα επίπεδα μειωμένης λειτουργίας της επιχείρησης με σενάρια κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων
d. να σχεδιαστούν εγκαίρως τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στις επόμενες φάσεις της πανδημίας.
2. Την κατάρτιση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας ανά φάση κλιμάκωσης της πανδημίας (Pandemic Business Continuity Plan), το οποίο περιέχει μέτρα ελέγχου, πρόληψης και αντιμετώπισης για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και τη συνέχιση της επιχειρησιακής λειτουργίας.
Περιέχει τα εξής κεφάλαια:
a. Κρίσιμοι παράγοντες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής απόκρισης
b. Κατευθυντήριες οδηγίες ανά φάση εξέλιξης πανδημίας
c. Οργανωτική δομή κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας
d. Προληπτικές οδηγίες υγιεινής e. Αντιμετώπιση ύποπτων συμβάντων
e. Κυβερνοασφάλεια σε τηλεργασία
f. Προστασία προσωπικών δεδομένων σε κατάσταση πανδημίας

Η εκτίμηση των επιπτώσεων και το σχέδιο αντιμετώπισης που θα αναπτυχθεί από την PRIORITY θα αποτελέσουν τον οδηγό για την παρακολούθηση της κατάστασης και τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων από τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με αυτή την αρμοδιότητα. Όλες οι συνεντεύξεις, εκπαιδεύσεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις και συνεργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη και ο χρόνος υλοποίησης του έργου προϋπολογίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

2. Ολιστικό Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας για κάθε κίνδυνο διακοπής λειτουργίας
Η PRIORITY έχει υλοποιήσει την υπηρεσία αυτή σε πλήθος πελατών της εδώ και αρκετά χρόνια, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι διέθεταν σημαντικά πλεονεκτήματα στην παρούσα πανδημία COVID-19, καθώς είχαν αυξημένα επίπεδα ετοιμότητας, είχαν προβλέψει κατάλληλες υποδομές ΙΤ και ήταν σε θέση να αντιδράσουν γρήγορα, ψύχραιμα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια.
Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:
• την αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν την επιχειρησιακή συνέχεια και τον εντοπισμό των απαραίτητων μέτρων για το μετριασμό της πιθανότητας και των επιπτώσεων αυτών
• τη συστηματική αποτίμηση των επιπτώσεων διακοπής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τον καθορισμό στόχων ανάκαμψης (Business Ιmpact Analysis)
• τον προσδιορισμό στρατηγικής για την ανάκαμψη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
• την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχεδίων για την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης και την επίτευξη της έγκαιρης συνέχισης των δραστηριοτήτων μετά από διακοπή
• (Business Continuity Plan)
• την υποστήριξη στην επιλογή και εγκατάσταση μηχανισμών και υποδομών εφεδρείας που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση διακοπής
• την πιστοποιημένη από το BCM Institute εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή και επιθεώρηση των διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας
• τη διενέργεια ασκήσεων σύμφωνα με ρεαλιστικά σενάρια που προσομοιώνουν διακοπή των δραστηριοτήτων
• την πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 22301 για την απόκτηση διεθνούς αναγνώρισης ως προς τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας.