Aναπτυξιακός Nόμος 4399/16 – το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων

02-07-2021

O αναπτυξιακός νόμος 4399/16, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αφορά σε όλο το φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων που θα υλοποιήσουν υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, ήτοι:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών που δεν έχουν παραχθεί σε αυτή.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της.

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Καθεστώς επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Περιλαμβάνει επενδύσεις που ενισχύονται με την μορφή επιχορήγησης και με το 100% της ενίσχυσης κάθε περιοχής για επενδύσεις ειδικών κατηγοριών (Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, αύξηση απασχόλησης, εξωστρέφειας, καινοτομίας, συνεταιρισμών, εγκατάσταση σε ΒΙ.ΠΕ., παραμεθόριες περιοχές, κλπ). Στις λοιπές περιπτώσεις, η ενίσχυση ορίζεται στο 70% του προκαθορισμένου ποσοστού κάθε περιοχής. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από καταβολή φόρου εισοδήματος επί πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) έως 7 ετών, ενώ δίνεται η δυνατότητα επιδότησης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ως μεμονωμένη μορφή ενίσχυσης. Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 3 εκ. Ευρώ.

 • Καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας.

Περιλαμβάνει επενδύσεις δημιουργίας νέας ή επέκταση υφιστάμενης μονάδας στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικής απαλλαγής επιχορήγησης για ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων έως 70% του ποσοστού ενίσχυσης και leasing (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) ή επιδότηση μισθολογικού κόστους (μεμονωμένα). Η ενίσχυση ανά επένδυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 εκ. Ευρώ.

 • Καθεστώς ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού.

Περιλαμβάνει επενδύσεις σε καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό μόνο με τη χρήση φορολογικών απαλλαγών ή leasing.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ένταση ενίσχυσης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 55% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Β. Αιγαίο, σε 45% στην Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, 40% στο Νότιο Αιγαίο και 30% στην Αττική, ενώ για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην Δυτική Αττική & Πειραιά τα ποσοστά προσαυξάνονται σε 40%. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται αντίστοιχα κατά 10% και για τις μεγάλες κατά 20%.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης σε Κοιν.Σ.Επ. και συνεταιρισμούς ορίζεται στα 50.000 Ευρώ, στις πολύ μικρές στα 100.000 Ευρώ, στις μικρές στα 150.000 Ευρώ, μεσαίες στα 250.000 Ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις στα 500.000 Ευρώ. Η ιδία συμμετοχή δύναται να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το 25% της επένδυσης δεν περιέχει κρατική ενίσχυση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευές για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, το 60% για τουριστικά έργα, 70% για επενδύσεις logistics και 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτήρια.

 • Αγορά κτηρίων και μηχανημάτων παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της και η αγορά αυτή πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από ένα μέλος της οικογένειας, είτε από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη.
 • Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής – λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικών και αυτοματισμών γραφείων.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων παραγωγικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός του χώρου της μονάδας.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδυτικά σχέδια νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσής τους), έως 5% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων και έως 50.000 Ευρώ και περιλαμβάνονται δαπάνες για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση και συντονισμό του επενδυτικού σχεδίου, υποστήριξης απαιτούμενων δανειοδοτήσεων και υποστήριξης στη λήψη δανείου και εκταμίευσης της κρατικής ενίσχυσης.

Επίσης περιλαμβάνονται δαπάνες οργάνωσης της διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών, ανασχεδιασμό, των επιχειρηματικών διαδικασιών και δαπάνες έρευνας αγοράς και εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο.

 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με την ίδρυση της επιχείρησης, αρχική οργάνωση της μονάδας, επέκταση, έξοδα κατάρτισης/δημοσίευσης καταστατικού, προβολής, εκπόνησης τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, έξοδα ερευνών, νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών, έως 10% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων και ταυτόχρονα έως 100.000 Ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η έναρξη υλοποίησης των δαπανών γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Για επενδύσεις άνω των 500.000 Ευρώ, οι φορείς υποχρεούνται μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης να λειτουργούν με εταιρική μορφή.

Επενδυτικά σχέδια άνω των 300.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ Κατηγορίας).

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τα καθεστώτα επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και γενικής επιχειρηματικότητας ορίζεται η 30.07.2021, ενώ για το καθεστώς ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού, η 30.09.2021.

Ενισχύστε την επιχείρησή σας, αξιοποιώντας τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16, με την εμπειρία και αποτελεσματικότητα της PRIORITY.

Ενημερωθείτε για τα ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία αποστέλλοντας e-mail στον κ. Φάνη Σκλήρη, Sales Account Manager, [email protected]