Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη, Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή του επιχειρηματικού σας σχεδίου σε πρόγραμμα επιδότησης (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης), την παρακολούθηση της υλοποίησης του, καθώς και την συνεχή υποστήριξη του σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Ένεργα πρόγραμματα:

"Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα"

"Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητα"

"Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"

Διάγνωση

Η PRIORITY αναλαμβάνει αρχικά να αξιολογήσει την επιλεξιμότητα του σχεδίου σας, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων ένταξης (όπως έχουν οριστεί από τον Οδηγό του επιδοτούμενου προγράμματος) καθώς και να εκτιμήσει το ποσοστό επιτυχίας σας, ως δυνητικού δικαιούχου της επιδότησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω συνεντεύξεων και συγκέντρωσης απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κατάρτιση προϋπολογισμού δαπανών

Τα στελέχη μας, λόγω της πολυετούς  εμπειρίας τους στο συγκεκριμένο τομέα των επιδοτούμενων προγραμμάτων, σας συμβουλεύουν στη κατάρτιση των δαπανών, που επιθυμείτε να εντάξετε στο επιχειρηματικό σας σχέδιο. Συγκεκριμένα:

 • εξετάζουν την συνάφεια των δαπανών με τη δραστηριότητά σας ως δυνητικού δικαιούχου
 • τεκμηριώνουν κατάλληλα την αναγκαιότητα της δαπάνης και την συμβατότητα με τους σκοπούς του προγράμματος
 • ελέγχουν την τήρηση των ορίων των κατηγοριών δαπανών
 • ελέγχουν το εύλογο του κόστους
 • ενημερώνουν για την ανάγκη έκδοσης τεχνικών αδειών και τυχόν βεβαιώσεων για την πιστοποίηση της δαπάνης

Μετά από την εξέταση των πιθανών σεναρίων, επιλέγουμε από κοινού το ισχυρότερο σενάριο επένδυσης, το οποίο εντάσσεται στο business plan.

Σύνταξη και υποβολή Business Plan

Οι σύμβουλοί μας συντάσσουν business plan, το οποίο παρουσιάζει την επιχειρηματική δραστηριότητά σας (ως δυνητικού δικαιούχου), την αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε, τις ευκαιρίες/ απειλές/  δυνατότητες/ αδυναμίες (swot analysis) της επιχείρησής σας και το τεκμηριωμένο επενδυτικό σχέδιο προς επιδότηση.

Το business plan υποβάλλεται ηλεκτρονικά (πχ πλατφόρμα ΠΣΚΕ), ή έντυπα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Η Priority αναλαμβάνει την υποστήριξή σας έως και την οριστική απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα την συγκέντρωση δικαιολογητικών για ένταξη και την επικοινωνία με στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, ή του αρμόδιου Υπουργείου.

Παρακολούθηση & Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Τα στελέχη της PRIORITY αναλαμβάνουν να:

 • παρακολουθούν την υλοποίηση του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου σας
 • προχωρούν σε τροποποίηση των εγκεκριμένων δαπανών (εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας)
 • προγραμματίζουν τα αιτήματα επαλήθευσης δαπανών (εκταμιεύσεις/ αποπληρωμές)
 • οργανώνουν την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και έκδοσης τεχνικών αδειών
 • επικοινωνούν με το αρμόδιο Υπουργείο, ή/και τον Ενδιάμεσο Φορέα, καθώς και με τυχόν άλλους εμπλεκόμενους Δημόσιους Φορείς

Υποστήριξη του δικαιούχου στις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του

Η PRIORITY σάς υποστηρίζει, μετά την τελική εκταμίευση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του προγράμματος, στην τήρηση των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεών σας.

Τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα

Οι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν:

 • αναλύουν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
 • την επικοινωνία με το συντονιστή
 • την οργάνωση της διαδικασίας
 • την υλοποίηση εξειδικευμένης εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη
 • την εκτίμηση των αντιπροτάσεων που μπορεί να υποβάλλουν οι πιστωτές.

Αξιολόγηση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

Η ομάδα συμβούλων της PRIORITY πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο της σύμβασης αναδιάρθρωσης και ενημερώνει τον δικαιούχο ρύθμισης σε περίπτωση ύπαρξης αναφορών που δυσχεραίνουν την θέση του.

Υποστήριξη εφαρμογής της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

Η PRIORITY υποστηρίζει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης τον δικαιούχο ρύθμισης με στόχο την υλοποίηση του business plan και την έγκαιρη πρόληψη θεμάτων που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους στην αποπληρωμή.

Φόρμα Ελέγχου Δυνατότητας Υπαγωγής

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να εξετασθεί το δικαίωμα υπαγωγής σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*).Συλλέγουμε τα ανωτέρω δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να συζητήσουμε την ενδεχόμενη δική σας υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Περισσότερες οδηγίες για το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα θα βρείτε στην ενότητα «Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (https://www.priority.com.gr/dataprivacy/). Τα δεδομένα σας υπόκεινται επεξεργασία στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας και διατηρούνται σε περίπτωση μόνο συνεργασίας μας, διαφορετικά διαγράφονται. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά σε προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας (Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, 14123, Λυκόβρυση), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) και εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Back to top