Περιβαλλοντική Πολιτική

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001, η PRIORITY αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

 • για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής της επίδοσης
 • για την βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και νερού,
 • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις άλλες υποχρεώσεις συμμόρφωσης
 • για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη και αποφυγή της ρύπανσης

 

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 που αφορά την:

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πληροφορικής και Εκπαίδευσης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη, Εφαρμογή, Υποστήριξη, Παρακολούθηση, Έλεγχο και Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης.
 • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και Συμβουλευτικής.
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Λογισμικού και Εκπαίδευση Χρηστών.
 • Εμπορία και Service Η/Υ, Περιφερειακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας.
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
 • Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
 • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

Back to top