Περιβάλλον.

ΙSO 14001, EMAS, ISO 14O64

Καθιστούμε εύκολη και άμεση τη συμμόρφωσή σας με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις πιστοποιήσεις, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας από το 2000 σε δεκάδες επιχειρήσεις από τη βαριά βιομηχανία μέχρι την παροχή υπηρεσιών. Πιστοποιούμε τα στελέχη σας με σεμινάρια IRCA και αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες σας με το λογισμικό μας. Ως πιστοποιημένοι και εμείς, γνωρίζουμε ότι το περιβαλλοντικό προφίλ και η βιώσιμη ανάπτυξη αποφέρουν κερδοφορία.

ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001 επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανησυχίες της κοινωνίας και αλλάζει την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τοποθετώντας το περιβάλλον στο επίκεντρο της στρατηγικής τους. Οι περιβαλλοντολόγοι μας με εξειδίκευση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, αξιολογούν και βελτιώνουν τα μέτρα που λαμβάνετε, οργανώνουν τις διαδικασίες σας, ευαισθητοποιούν το προσωπικό σας και σας οδηγούν απλά και γρήγορα στη συμμόρφωσή σας με τη νομοθεσία και το ISO 14001.

ΕΜΑS

Το ευρωπαϊκό πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση με επιπλέον απαιτήσεις σε σχέση με το ISO 14001. Έχοντας ολοκληρώσει τα πρώτα EMAS στη χώρα μας από το 2000, έχουμε την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία για να αποκτήσετε έναν ελκυστικό περιβαλλοντικό απολογισμό που θα εγκριθεί από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, θα δημοσιευθεί στην ΕΕ και για τον οποίο θα είστε περήφανοι.

ISO 14064

Η μόνη διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία για να υπολογίζεται το αποτύπωμα CO2. Οι εξειδικευμένοι περιβαλλοντολόγοι μας έχουν σπάνια εμπειρία στην πιστοποίηση αυτή και αναλαμβάνουν να αναπτύξουν για εσάς ένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό σύστημα καταγραφών και υπολογισμών του ανθρακικού αποτυπώματος, ώστε να αποκτήσετε μία αδιαμφισβήτητη και διεθνώς επικυρωμένη έκθεση απολογισμού.

ISCC

Η πιστοποίηση ISCC, International Sustainability & Carbon Certification, όπως και οι ισοδύναμες REDcert και 2BSvs αποδεικνύουν την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την αειφορία κάθε επιχείρησης που εμπλέκεται στη διακίνηση των βιοκαυσίμων. Οι περιβαλλοντολόγοι της PRIORITY με εμπειρία στο ISCC σας υποστηρίζουν πλήρως στην απόκτηση των διεθνών πιστοποιητικών συμμόρφωσης με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ.

ΜΠΕ

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται πριν την έναρξη ή την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με στόχο την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Οι εμπειρογνώμονες της PRIORITY αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων σας, προσδιορίζουν τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με την νομοθεσία και τις διαθέσιμες τεχνικές και φροντίζουν για την έγκαιρη έγκριση της μελέτης.

Διαχείριση Αποβλήτων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι παραγωγοί αποβλήτων υποχρεούνται στη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων και Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων, με στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος. Οι περιβαλλοντολόγοι της PRIORITY αναλαμβάνουν τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων διαχείρισης των αποβλήτων, τη βελτιστοποίηση τους, τη σύνταξη της απαραίτητης τεκμηρίωσης και την υποβολή της στην αρμόδια υπηρεσία.

Επικίνδυνα Απόβλητα

Οι εταιρείες που ασχολούνται με τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων οφείλουν σύμφωνα με τη νομοθεσία να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς. Οι περιβαλλοντολόγοι της PRIORITY αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και υποβολή της Μελέτης Οργάνωσης Δικτύου Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και φροντίζουν για την έγκαιρη έγκριση και έκδοση της άδειας.

Ecolabel Ξενοδοχείων

Το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος έχει αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια για τα ξενοδοχεία, όπως μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας, μειωμένη δημιουργία αποβλήτων, κλπ. Αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη και υποβολή του φακέλου έως την απονομή του σήματος Ecolabel, που πρακτικά αποτελεί την περιβαλλοντική αναγνώριση του ξενοδοχείου από την ΕΕ.

Green Key

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα για τις τουριστικές μονάδες, που δημιουργήθηκε από το Foundation for Environmental Education και αποδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τουριστικής μονάδας και την τήρηση βασικών οικολογικών απαιτήσεων. Οι σύμβουλοι μηχανικοί της PRIORITY αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και υποστήριξη του φακέλου της πρότασης για την απονομή του Οικολογικού σήματος Green Key.

FSC

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για την εφαρμογή του Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC (Chain of Custody) στα υλικά συσκευασίας. Η PRIORITY σας υποστηρίζει να το συνδυάσετε με το ISO 9001 και το ISO 14001 και να αποκτήσετε άμεσα και απλά την πιστοποίηση FSC που αποδεικνύει τη δέσμευσή σας στην προστασία του περιβάλλοντος.

PEFC

Με την εφαρμογή του PEFC, οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ξυλείας αποδεικνύουν το σεβασμό τους στην αειφορική ανάπτυξη των δασικών εκτάσεων. Το PEFC λειτουργεί μέσω της δασικής εφοδιαστικής αλυσίδας για να προάγει την ορθή πρακτική και να διασφαλίσει ότι τα δασικά προϊόντα παράγονται με υψηλά οικολογικά, κοινωνικά και εθνικά πρότυπα. Οι σύμβουλοι PRIORITY υποστηρίζουν την εταιρεία σας, ώστε να λάβει την πιστοποίηση κατά PEFC.

RSPO

Το πρότυπο RSPO αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα του φοινικελαίου και των παραγώγων του. Το φοινικέλαιο πλέον αποτελεί βασικό συστατικό για μεγάλο ποσοστό των τροφίμων. Ως εκ τούτου, η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί παγκόσμια ανησυχία, τόσο για τη βιωσιμότητα των φοινικοδασών, όσο και των τοπικών κοινωνιών. Με την πιστοποίηση κατά RSPO, η επιχείρηση αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος. H PRIORITY μπορεί να σας κατευθύνει με σαφήνεια για την υιοθέτηση και πιστοποίηση του συγκεκριμένου προτύπου.

Back to top