loader

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A.», (εφεξής «Εταιρεία») η οποία εδρεύει στη Λυκόβρυση, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, αρ. 49-51, Αθήνα, Ελλάδα, σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Όντας προσηλωμένη στον σκοπό της εξασφάλισης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, η «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A.» συμμορφώνεται πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «GDPR» ή «Κανονισμός»), τις διατάξεις του Ν.4624/2019, αλλά και το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A.» είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Η διεύθυνσή μας είναι Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, αρ. 49-51, Τ.Κ. 141 23, Αθήνα, τηλ. 210-2509900, e-mail   [email protected].

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Σκοπός Επεξεργασίας:

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια του εγκατεστημένου στις εγκαταστάσεις της συστήματος βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών.

Νομική Βάση Επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού τελείται επί της νομικής βάσης της επιδίωξης εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας (άρθρο 6 παρ. 1. στ’ GDPR).

Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσει τον χώρο της και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της και τρίτων, που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζει τη λήψη σε χώρους που, κατόπιν αξιολόγησης, κρίθηκε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων (π.χ. κλοπής), όπως στην είσοδο/ έξοδο του κτιρίου, είσοδο/ έξοδο ορόφου, είσοδο/ έξοδο κινδύνου και στο χώρο της γραμματείας, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα εναντίωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, αρ. 49-51, Τ.Κ. 141 23, Αθήνα), αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: [email protected] .