Ενέργεια

ISO 50001

Οι σύμβουλοι μηχανικοί της PRIORITY, έχοντας αναλάβει από τα πρώτα έργα ISO 50001 στη χώρα μας, είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις καταναλώσεις ενέργειας των δραστηριοτήτων σας, να σας προτείνουν εφικτά μέτρα εξοικονόμησης, να κινητοποιήσουν το προσωπικό σας, να σας οργανώσουν διαδικασίες ενεργειακής διαχείρισης και να εξασφαλίσουν για εσάς τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας.

ISO 50001

Το διεθνές πρότυπο για την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Εστιάζει στην ανάλυση των ενεργειακών αναγκών, στον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης και στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών που οδηγούν σε μειωμένο κόστος λειτουργίας. Οι σύμβουλοι μηχανικοί της PRIORITY επιτυγχάνουν για εσάς τη μείωση του κόστους ενέργειας, την πιστοποίηση της εταιρείας σας και τη διαρκή ενεργειακή παρακολούθηση και βελτίωση.

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Με την εξειδικευμένη ανά κλάδο μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει από την εμπειρία μας, μπορείτε να πετύχετε τη μέγιστη εξοικονόμηση. Αποτυπώνουμε τις ενεργειακές καταναλώσεις σας, αναλύουμε τα δεδομένα, εντοπίζουμε τις περιοχές σπατάλης, σχεδιάζουμε τις κατάλληλες δράσεις, κυρίως μηδενικού κόστους και σας παρουσιάζουμε τους τρόπους που άμεσα οδηγούν σε μειωμένο κόστος λειτουργίας.

Back to top