Εταιρική Ευθύνη.

GRI, Code of conduct, ISO 37001, ISO 19600, SA 8000, ISO 26000, SMETA, ISO 14064, BSCI, EBEN, ISO 20121

Η εμπειρία μας στις βέλτιστες πρακτικές και τις πιστοποιήσεις στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, των εργασιακού περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών, καθιστούν την PRIORITY τον ιδανικό συνεργάτη σας για τη βελτιστοποίηση των επιμέρους στοιχείων της εταιρικής ευθύνης και τη συνεχή βελτίωση της εικόνας σας.  Οι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν για εσάς την αξιολόγηση των εταιρικών διαδικασιών και της επίδοσής σας, την ανάπτυξη στρατηγικής, την καθιέρωση καλών πρακτικών εταιρικής ευθύνης και δεικτών παρακολούθησής της και τη σύνταξη ενός εύστοχου και πιστοποιήσιμου εταιρικού απολογισμού με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Απολογισμός Εταιρικής Ευθύνης

Αποτυπώνει και επικοινωνεί την επίδοσή σας στην εταιρική ευθύνη, που αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιτυχίας. Σχεδιάζουμε για εσάς τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να αποκτήσετε μία υψηλή επίδοση με βάση τα διεθνή standards GRI, AA-1000 κλπ. και αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, τη συλλογή των στοιχείων και τη σύνταξη του απολογισμού εταιρικής ευθύνης σας.

Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας

Αποτυπώνει το πλαίσιο αξιών, αρχών και συμπεριφορών της εταιρείας, απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο και καθορίζει τις σχέσεις με τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τις κρατικές αρχές και το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αποτελεί στρατηγικό εργαλείο διοίκησης, καθορίζει την επιχειρησιακή ηθική και κουλτούρα και καθοδηγεί συμπεριφορές για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Η PRIORITY αναλαμβάνει να αναπτύξει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, να τον υποστηρίξει με τις κατάλληλες ενέργειες και να τον εντάξει στη στρατηγική και στο ευρύτερο σύστημα διοίκησης της εταιρείας.

ISO 37001

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37001 αφορά στη διαχείριση της καταπολέμησης της δωροδοκίας. Προσδιορίζει μια σειρά μέτρων και δικλείδων ασφαλείας προκειμένου οι οργανισμοί να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τη δωροδοκία, χτίζοντας μια κουλτούρα ακεραιότητας, διαφάνειας και συμμόρφωσης. Η πολυετής εμπειρία μας σε μεγάλες εταιρείες από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τις τηλεπικοινωνίες, τις ασφάλειες, την βιομηχανία, κλπ. εγγυάται την ανάπτυξη ενός απλού και αποτελεσματικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες σας.

ISO 19600

Το πρότυπο ISO 19600 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που αφορά στη διαχείριση της κανονιστικής συμμόρφωσης. Παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης της κανονιστικής συμμόρφωσης, βασισμένο στις αρχές της ορθής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της αειφορίας. H PRIORITY, με τη μοναδική εμπειρία των συμβούλων της σε θέματα ανάπτυξης διαδικασιών συμμόρφωσης σε μεγάλους οργανισμούς, θα σας οδηγήσει στην ορθή εφαρμογή του προτύπου με τρόπο οργανωμένο, αποτελεσματικό και ευέλικτο.

SA 8000 

Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρότυπα Εταιρικής Ευθύνης. Η πιστοποίησή σας με το SA 8000 παρέχει διεθνώς απτή απόδειξη για τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας, με σεβασμό προς τον άνθρωπο. Η PRIORITY έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης σας οδηγεί σίγουρα και απλά στην απόκτηση του διεθνούς πιστοποιητικού.  

ISO 26000

 Το διεθνές πρότυπο που καθορίζει σαφώς τι είναι εταιρική ευθύνη και χρησιμεύει ως οδηγός ανάπτυξης διαδικασιών και σχεδιασμού δράσεων στην επιχείρησή σας. Οι εμπειρογνώμονες της PRIORITY σας οδηγούν στην υιοθέτηση των καλών πρακτικών που μπορούν να συνδυασθούν με το SA 8000 και να αποτελέσουν το πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης σας.

SMETA

Μεγάλες εταιρείες, συνήθως πολυεθνικές, υποχρεώνουν τους προμηθευτές τους να πιστοποιηθούν κατά SMETA, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους με τους 4 πυλώνες SMETA: υγεία και ασφάλεια, περιβάλλον, εργασιακές συνθήκες και επιχειρηματική ακεραιότητα. Οι σύμβουλοι της PRIORITY, έχουν ήδη οδηγήσει εταιρείες σε πιστοποίηση SMETA και είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια προετοιμασίας με ασφάλεια και ταχύτητα.

ISO 14064

 Η μόνη διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία για να υπολογίζεται το αποτύπωμα CO2. Οι εξειδικευμένοι περιβαλλοντολόγοι μας έχουν σπάνια εμπειρία στην πιστοποίηση αυτή και αναλαμβάνουν να αναπτύξουν για εσάς ένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό σύστημα καταγραφών και υπολογισμών του ανθρακικού αποτυπώματος, ώστε να αποκτήσετε μία αδιαμφισβήτητη και διεθνώς επικυρωμένη έκθεση απολογισμού.

BSCI

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Business Social Compliance Initiative εστιάζει στις ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιχειρηματική ηθική. Η PRIORITY σας υποστηρίζει πλήρως στην εφαρμογή των απαιτήσεων του BSCI και σας καθοδηγεί στην απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού.

EBEN

Πρόκειται για το διεθνές πιστοποιήσιμο μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής, το οποίο στηρίζεται στη φιλοσοφία του EFQM και περιλαμβάνει τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εμείς σας εκπαιδεύουμε στις απαιτήσεις του μοντέλου, διενεργούμε μαζί σας την αξιολόγηση της εταιρείας σας και σας καθοδηγούμε με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος βελτίωσης μέχρι την πιστοποίησή σας.

ISO 20121

Το διεθνές πρότυπο ISO 20121 απευθύνεται σε επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, κ.α. και αποδεικνύει ότι είναι ικανές να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν με γνώμονα την αειφορία μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις. H PRIORITY, με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης στον κλάδο, σας οδηγεί σίγουρα και απλά στην υιοθέτηση των αειφόρων πρακτικών και στην απόκτηση του διεθνούς πιστοποιητικού.

BS 10500

Περιλαμβάνει διαδικασίες και πολιτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των περιπτώσεων δωροδοκίας εντός και εκτός της  επιχείρησης. Επιπρόσθετα, καθορίζει το πλαίσιο δεικτών, ελέγχων και αναφορών που πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά η επιχείρηση ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά φαινόμενα δωροδοκίας και να αναπτύσσει παράλληλα εταιρική κουλτούρα διαφάνειας και ακεραιότητας στους εργαζομένους της. Η μεγάλη εμπειρία της PRIORITY σε μεγάλες εταιρείες εγγυάται την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας.

Back to top