Ποια είναι τα μοντέλα ανάλυσης κινδύνων που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι Risk Leaders

04-11-2021

Η διαχείριση ρίσκου θα έπρεπε να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, για πολλούς οργανισμούς αυτή η διαδικασία θεωρείται δευτερεύουσα. Η εδραίωση αυτής της νοοτροπίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη μεγάλη αποστροφή προς την ανάληψη οποιουδήποτε ρίσκου από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Όμως, αυτή η κουλτούρα δεν είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Κάθε υγιής οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να κάνει εκτίμηση και διαχείριση ρίσκου. Υπάρχουν μεθοδολογίες – εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν στην ανάλυση του ρίσκου. Προτού τα δούμε, όμως, πρέπει να ορίσουμε με ακρίβεια τι είναι η διαχείριση ρίσκου και γιατί είναι σημαντική.

Τι είναι η διαχείριση ρίσκου;

Ως διαχείριση ρίσκου ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης, εκτίμησης και ελέγχου πιθανών απειλών για έναν οργανισμό. Οι απειλές μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομική αβεβαιότητα, νομικές υποχρεώσεις και τεχνολογικά προβλήματα.

Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση ρίσκου;

Κάθε επιχείρηση μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με διάφορα ρίσκα, ακόμα κι αν η ανάληψή τους δεν προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός πλάνου για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών. Η διαχείριση ρίσκου επιτρέπει σε έναν οργανισμό να είναι καλύτερα προετοιμασμένος σε περίπτωση απροσδόκητων γεγονότων και να πάρει πιο ενημερωμένες αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε ελαχιστοποίηση του ρίσκου.

Εργαλεία εκτίμησης ρίσκου

Για την εκτίμηση του ρίσκου και των απειλών υπάρχουν πολλά χρήσιμα εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Παρακάτω θα δούμε τρία από αυτά.

SWOT Analysis
Ανάλυση SWOT

Το εργαλείο αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Για να το χρησιμοποιήσετε, καλείστε να αναγνωρίσετε τα δυνατά και αδύναμα σημεία, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες και τις απειλές της επιχείρησης. Το όνομα SWOT προέρχεται από τα αρχικά των τεσσάρων αυτών παραγόντων στα αγγλικά, δηλαδή: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Τα στοιχεία που θα αναγνωρίσετε τοποθετούνται σε έναν πίνακα 2×2 με την πρώτη γραμμή να αποτελείται από δυνατά και αδύναμα σημεία της επιχείρησης και τη δεύτερη να περιλαμβάνει ευκαιρίες και απειλές. Η πρώτη γραμμή αντιπροσωπεύει το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ η δεύτερη χαρτογραφεί το εξωτερικό περιβάλλον.

PESTEL analysis
Ανάλυση PESTEL

Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης και σχεδιασμού είναι η ανάλυση PESTEL. Μέσω του εργαλείου αυτού αξιολογείται το εξωτερικό περιβάλλον μίας επιχείρησης. Η ανάλυση PESTEL αποτελεί μία επέκταση της ανάλυσης PEST, προσθέτοντας δύο ακόμα παράγοντες σε αυτή. Οι έξι παράγοντες που πρέπει να χαρτογραφήσετε σε μία ανάλυση PESTEL είναι:
• Πολιτικοί (Political)
• Οικονομικοί (Economical)
• Κοινωνικοί (Social)
• Τεχνολογικοί (Technological)
• Περιβαλλοντολογικοί (Environmental)
• Νομικοί (Legal)

Economic Moat ανάλυση

Το τελευταίο εργαλείο που θα δούμε είναι η «οικονομική τάφρος». Το μοντέλο Economic Moat χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει επιχειρήσεις σε δύο τομείς: 1) βιωσιμότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 2) πιθανότητα μακροπρόθεσμης παραγωγής κέρδους. Για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα στους δύο αυτούς τομείς, η Economic Moat ανάλυση απαιτεί να σκεφτείτε πέντε παράγοντες που λειτουργούν ως «τάφρος» γύρω από την επιχείρηση και την προστατεύουν από ανταγωνιστές. Οι πέντε αυτοί παράγοντες είναι:
• Επίδραση δικτύου
• Άυλα περιουσιακά στοιχεία
• Πλεονέκτημα κόστους
• Κόστος αλλαγής
• Αποτελεσματική κλιμάκωση

Η παραπάνω ανάλυση είναι περισσότερο οικονομικού χαρακτήρα, μπορεί όμως να αξιοποιηθεί και για την εκτίμηση του ρίσκου, καθώς θα δώσει μία πιο πλήρη εικόνα των δυνατών χαρακτηριστικών μίας επιχείρησης. Μέσω την ανάλυσης Economic Moat οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματά τους και να χαράξουν τη στρατηγική τους επάνω σε αυτά, μειώνοντας το πιθανό μελλοντικό ρίσκο.

Οι Risk Leaders που θέλουν να είναι επιτυχημένοι στον ρόλο τους πρέπει να εξετάζουν αναλυτικά το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης για να αποκτήσουν πλήρη επίγνωση των συνθηκών. Όσο καλύτερα γνωρίζουν την επιχείρηση και το περιβάλλον της τόσο πιο αποδοτικά θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε απειλές, να εκμεταλλευθούν ευκαιρίες και να βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους.

Tags: διαχείριση ρίσκου, εκτίμηση ρίσκου, εκτίμηση κινδύνων, SWOT, PEST, PESTEL, Economic Moat