Η ενέργεια έγινε νόμος

21-04-2016

Ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το N.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/9-11-2015), η Οδηγία 2012/27/ΕΕ, που αναφέρεται στην ενεργειακή απόδοση και αφορά στις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αφορά στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σύμφωνα με αυτόν:

  • Υποδειγματικός είναι ο ρόλος των δημοσίων κτηρίων. Ανατίθεται στους Περιφερειάρχες και Δημάρχους μεταξύ άλλων και η καθιέρωση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, με την επισήμανση ότι τα κτήρια που θα ενταχθούν σε αυτό, θα έχουν προτεραιότητα στη θέσπιση οικονομικών κινήτρων και προγραμμάτων, καθώς επίσης και στη χρησιμοποίηση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Θεσπίζονται ενεργειακοί έλεγχοι κατοικιών, γραφείων, εγκαταστάσεων του τριτογενούς τομέα (όπως σχολεία, ξενοδοχεία νοσοκομεία), καθώς επίσης βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο ελέγχου της ενεργειακής διαχείρισης στις μικρομεσαίες και μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ενθαρρύνονται για την υιοθέτηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, καθόσον εξοικονομούν πόρους και αποδίδουν οφέλη στην επιχείρηση.
  • Οι μη ΜΜΕ απαλλάσσονται των ελέγχων εφόσον εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, το οποίο να περιλαμβάνει τα ελάχιστα κριτήρια, που ορίζονται στο παράρτημα IV του νόμου.

Τα πλέον διαδεδομένα και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα συστημάτων ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι το ISO 50001 και το ISO 14001 ή EMAS αντίστοιχα.

Η PRIORITY έχοντας με επιτυχία αναπτύξει και εφαρμόσει τα παραπάνω συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, διαθέτει την τεχνογνωσία και τους εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε σε σύντομο χρόνο, με οικονομικό τρόπο, σιγουριά και αξιοπιστία, να οδηγηθείτε στην πιστοποίησή σας, με αποτέλεσμα αφενός τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και αφετέρου τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας.

Υπενθυμίζεται ότι, ως ΜΜΕ ορίζεται σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ, η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.