Διαπίστευση.

ΙSO 17025, ISO 15189, ISO 17043, ISO 17024

Η PRIORITY, πρωτοπόρος στη διαπίστευση εργαστηρίων και φορέων από το ΕΣΥΔ, από το 2002 έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 60 έργα. Με βαθιά γνώση της ακρίβειας και της λεπτομέρειας που απαιτείται σε κάθε διαδικασία διαπίστευσης και με τεχνική εμπειρία στους περισσότερους κλάδους εργαστηρίων και φορέων, οι σύμβουλοί μας σας οδηγούν απλά και με ασφάλεια στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων του ΕΣΥΔ.

ISO 17025

Το κλασικό πρότυπο για τα εργαστήρια που διενεργούν είτε δοκιμές και αναλύσεις, είτε διακριβώσεις μετρητικών οργάνων. Η PRIORITY, η μόνη ελληνική εταιρεία που διενεργεί σεμινάρια αβεβαιότητας των μετρήσεων και με το μοναδικό λογισμικό αυτοματοποίησης των διοικητικών απαιτήσεων της διαπίστευσης, έχει τεράστια τεχνική εμπειρία σε όλους τους κλάδους των εργαστηρίων.

ISO 15189

Το ειδικό πρότυπο για τη διαπίστευση των βιοπαθολογικών εργαστηρίων. Οι σύμβουλοί μας, έχοντας οδηγήσει το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο σε διαπίστευση κατά ISO 15189 στην Ελλάδα και έχοντας αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση σε όλους τους τύπους των ιατρικών εξετάσεων, σας  υποστηρίζουν πλήρως σε κάθε τεχνική λεπτομέρεια από την επιλογή του πεδίου διαπίστευσης μέχρι τον εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο.

ISO 17024 

Το εξειδικευμένο πρότυπο για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης προσωπικού με απαιτήσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα, αλλά και της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού του. Η PRIORITY με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρότυπα διαπίστευσης, μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 17024 και του ΕΣΥΔ.

ISO 17043

Το ειδικό πρότυπο για τη διαπίστευση φορέων διοργάνωσης διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας (εξωτερικού ελέγχου ποιότητας). Η PRIORITY έχοντας οδηγήσει σε διαπίστευση το μοναδικό στην Ελλάδα φορέα παροχής εξωτερικού ελέγχου ποιότητας σε ιατρικές μικροβιολογικές εξετάσεις, σας υποστηρίζει πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις από την προετοιμασία και αποστολή των δειγμάτων, τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέχρι και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

ISO Guide 34

Το εξειδικευμένο πρότυπο για τη διαπίστευση των παραγώγων υλικών αναφοράς. Η PRIORITY έχοντας μεγάλη εμπειρία στην στατιστική ανάλυση εργαστηριακών δεδομένων, μπορεί να σας καθοδηγήσει στις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις του ISO Guide 34 που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ομοιογένειας και της σταθερότητας των δειγμάτων και με τον καθορισμό των πιστοποιημένων τιμών και της αβεβαιότητας.

  Αβεβαιότητα Μετρήσεων

Αποτελεί μαζί με την επαλήθευση / επικύρωση μια από τις δυσκολότερες απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης εργαστηρίων ISO 17025 και ISO 15189. Η PRIORITY, η μόνη ελληνική εταιρεία που διενεργεί σεμινάρια αβεβαιότητας των μετρήσεων μπορεί να σας υποστηρίξει πλήρως σε θέματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων με στόχο την εκτίμηση της αβεβαιότητας των υπό διαπίστευση μεθόδων και παραμέτρων σας.

Επαλήθευση Μεθόδων

Αποτελεί μαζί με την εκτίμηση της αβεβαιότητας μια από τις περισσότερο απαιτητικές απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης εργαστηρίων (ISO 17025, ISO 15189). Η PRIORITY, η μόνη ελληνική εταιρεία που διενεργεί σεμινάρια επικύρωσης / επαλήθευσης μπορεί να σας υποστηρίξει πλήρως σε θέματα σχεδιασμού πειραμάτων επαλήθευσης / επικύρωσης και στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

ISO 17020

Το ειδικό πρότυπο για τη διαπίστευση φορέων ελέγχου με ειδικές απαιτήσεις για την οργάνωση, τα τεχνικά προσόντα των ελεγκτών, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Η PRIORITY με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρότυπα διαπίστευσης, μπορεί να σας υποστηρίξει με αποτελεσματικό τρόπο στην διαπίστευση του φορέα σας.

ISO 17065

Το ειδικό πρότυπο για την διαπίστευση φορέων που πιστοποιούν προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες με ειδικές απαιτήσεις για την οργάνωση, την τεχνική επάρκεια του προσωπικού, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας.  Η PRIORITY με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρότυπα διαπίστευσης, μπορεί να σας καθοδηγήσει γρήγορα και αποτελεσματικά στη διαπίστευση των σχημάτων πιστοποίησης του φορέα σας.

ISO 17021

Το ειδικό πρότυπο για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης  με ειδικές απαιτήσεις για την οργάνωση, την τεχνική επάρκεια των επιθεωρητών, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Η PRIORITY με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρότυπα διαπίστευσης, μπορεί να σας υποστηρίξει με αποτελεσματικό τρόπο στη διαπίστευση των σχημάτων πιστοποίησης του φορέα σας.

 

Back to top